2010. május 16., vasárnap

8. Európa az újkor hajnalán

Európa az újkor hajnalán

Nagy földrajzi felfedezések előzményei

1. Előzmények

A korszak emberei új kereskedelmi útvonalakat keresnek a mesés Kelet felé (India), mert a hagyományos útvonalakat (pl. levantei) az arab, török, Velence ellenőrzi.

Keletről főképp luxuscikkeket és a tartósításra használt borsot szerezték be.


A felfedezésekben résztvevő embereket hajtja a tapasztalatszerzés, vállalkozókedv, segíti őket az új tudományos ismeretek ( Toscanelli térképe, a Föld gömb alakú) és a technikai eszközök, újítások (iránytű, a portugálok által fejlesztett caravella típusú hajó).


Anyagi támogatás is kellett a genovai hajóst Kolumbuszt a spanyol királynő támogatja.

A felfedezésekben a spanyolok és a portugálok jártak az élen.

2. Menete

1487 B.Diaz eléri Afrika D-i részét a Jóreménység fokot

1492 Kolumbusz felfedezése Újkor kezdete, Amerika felfedezése

1498 Vasco da Gama → Afrika megkerülésével eléri Indiát

1519–1522 Magellán útja körbehajózta a Földet, ezzel bizonyította, hogy a Föld gömb alakú

 1. Kolumbusz útja

  1446 vagy 1447 Genovaban született, hajósmondák keltik fel felfedezési vágyát.

  Célja: Afrika körülhajózása nélkül eljutni K-re Indiába, Nyugat felé indulva

  a portugál király túl kockázatosnak találta az utazást, így nem támogatta, ezért Kolumbusz felesége halála után Spanyolországba ment.

  Izabella királynétól (spanyol) 3 hajót kap felszerelve /Nina, Pinta. Santa Maria/

  3 útja volt összesen

  1492. augusztus 1. Közép-Amerikába érkezik (San Salvador, Kuba, Haiti)

  azt hitte, hogy Indiába érkezett (indio→indián név)

  2. Antillák

  3. Jamaica, Puerto Rico

  A spanyol királyné Izabella halála után érdektelenség veszi körül, magányosan 1506-ban meghal, hamvait a Sevillában lévő székesegyházba szállítják.

  Amerigo Vespucciról kapta nevét Amerika.

 2. Az újvilág

  Az újvilágban talált híres kultúrák Közép-Amerika őslakosai, a maják.

  városállamokban éltek, egységes birodalom nem alakult ki.

  égetéses földműveléssel művelték a földet, azok kimerülése után új földet kerestek.

  ez az oka az elhagyott maja városoknak.

  ismerték a 20-as számrendszert, de

  kőszerszámokat használtak

  vallásosak

íjászatban kiválóak

Az aztékok a mai Mexikó területén éltek.

A Birodalom fénykorában 5-6 millió volt a lakossága.

harcászati képességeikről híresek

étel: kukorica

ital: csokoládé

1494 tordesillasi szerződés

Spanyolország és Portugália felosztja egymás között az Újvilágot.

spanyoloké: Közép- és Dél-Amerika

portugáloké: Brazília és a távol kelet (India)

kereskedelmi telepeket hoztak létre

a spanyolok és a portugálok után jöttek a franciák, hollandok és az angolok → ők elsősorban É-Amerikát kutatták

A Föld második körülhajózása az angol Sir Francis Drake nevéhez fűződik.

kialakul a világkereskedelem:

 • Atlanti-óceánra helyeződik át a kereskedelem

 • a Földközi-és Balti-tenger veszít jelentőségéből (Róma és az Oszmán Birodalom befolyása csökken)

 • Franciaország, Anglia, Németalföld szerepe megnő

 • Antwerpen a legfontosabb kikötő

 1. A felfedezések következményei

  felfedezők után érkeztek a meggazdagodást remélő hódítók, Amerika egyre inkább gyarmattá válik ( az anyaország számára nyersanyag forrás és kész termékek piaca)

  rengeteg nemesfém, drágakő áramlik be Európába

  az indiánokat és a nagy kultúrájú népeket leigázzák és munkára kényszerítik

  Afrikból néger rabszolgákat hurcolnak be az ültetvények művelésére (gyapot, kávé, cukornád), bányában való munkára

  Európa új növényeket ismer meg:

 • paradicsom

 • kukorica

 • burgonya

 • kakaó

 • vanília

 • ananász

 • bab

  Európában árforradalom ki (az árak robbanásszerű növekedése már a felfedezések előtt nőttek a mezőgazdasági termékek árai →Európa növekvő népessége miatt)

  a felfedezések után a beáramló nemesfém tömegesen érkezik, értéke kisebb lesz, a termékek ára viszont így megemelkedik

  a mezőgazdasági termékek 4×, 5× emelkedés, az iparcikkek 2×, 3× emelkedése (A növekvő népesség miatt nagy a kereslet az élelmiszerek iránt.)

  Kialakul a kontinentális munkamegosztás.

  Ny-Európa, Közép-K-Európa pedig mezőgazdasági termékekkel, iparcikkel látja el Európát

  Közép-K-Európában megerősödik a feudalizmus, kialakul a második jobbágyság intézménye, a növekvő kereslet →ugyanis a földesurak növelik a robotot, akadályozzák a szabad költözködést

  kisajátítják a közös használatú

 1. A manufaktúrák kialakulása

  tömegtermelésben történnek

  a céheket váltja fel

  Olyan termelési forma, amely egyetlen műhelyben egyesíti a fizetett munkásokat, akik kézi szerszámmal dolgoztak, munkamegosztásban. (manyfacere- kézzel csinálni)

  cél:

 • tömegtermelés

 • olcsó

 • mennyiségi termelés


9. A reformáció


Jelentése (tágabb értelemben): megújítás

Jelenése (szűkebb értelemben): vallási mozgalom, amely a katolikus vallás és megújítását célozza meg (16. század)

oka: az egyház elvilágiasodása, a hitélet bizonytalansága (az egyházi tisztségek adásvétele, halmozása, fényűző élet, költséges építkezések, ágyasok, műveletlen papok, hatalmas egyházi birtokok)

közvetlen előzmény: búcsúcédulák árusítása (a befizetett összeggel elérhető a bűnbocsánat)

Luther Márton az elindítója ennek, Ágoston-rendi szerzetes

1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kitűzi 95 pontból álló téziseit (tétel) /egyesek szerint ez az Újkor kezdete/

Előzménye: Husz János fellépése

Legfontosabb tanai:

 • egyedül csak Isten bocsátja meg a bűnöket

 • a hit üdvözít egyedül (sola fide)

 • olcsóbb egyház

 • ellene van a költséges szertartásoknak

 • a gyónás és a szerzetesség eltörlését kívánta

 • a nagy egyházi birtokok visszavételét

Luther lefordítja német nyelvűre a Bibliát.

a pápa kiközösítette az egyházból, eretnekséggel vádolták

1529 kimondták, hogy Luther és követői megmaradhatnak hitükben, de nem terjeszthetik /protestáltak (tiltakoztak)→protestáns/

1555 a harcot az augsburgi vallásbéke zárja le, amely kimondja a protestáns vallás létjogosultságát.

Megfogalmazták: „akié a föld azé a vallás” elvét. (Az igen széttagolt Németországban a fejedelemségekben, hercegségekben az ott uralkodó vallását kellett követnie az ott lakóknak.)

A reformáció irányai:

 1. evangélikus /lutheri tanok/

 2. református /kálvinista egyház/

 3. anabaptista /újrakeresztelők/

 4. antitrinitáriusok /szentháromság tagadók/

 5. anglikán egyház

B) Kálvinizmus

központja: Svájc

szellemi elődje: Ulrich Zwingli →eredeti vezetője

szellemi irányítója: Kálvin János (Franciaországból érkezik)

Legfontosabb tanai:

 • predestináció (eleve elrendelés) →Isten születésünkkor előre eldöntötte a sorsunkat azt, hogy üdvösségre vagy kárhozatra születtünk e és ez független a jó és a rossztól

 • ezért felesleges a böjt, az önsanyargatás (aszkéta élet)

 • a siker a kiválasztottság jele

 • az erkölcsös dolgos élet fontossága

 • tiltja a fényűzést

 • olcsó egyházat akar, templomaik dísztelenek

 • a zsarnok ölés tana (Az uralkodó hatalma Istentől való, ha nem végzi jól a dolgát ellehet távolítani.)

Genf a központ (genfi pápának is nevezték)

 • szinte diktátorként irányítja a várost

 • máglyán égette el a más vallásúakat

 • az egyházszervezet élén nem csak papok irányítanak, hanem a kiválasztott (presbiterek) polgárok

 • a polgárság szegődik híveivé

 1. Anabaptizmus →baptizmus

szegényebb rétegekre támaszkodott

újrakeresztelő irányzat: elvetik a csecsemőkeresztséget, felnőtt korukban kell megkeresztelni felvenni a keresztséget

a Krisztusi szegénységhez való visszatérést akarják, vagyonközösséget hirdetnek (társadalmi program is ez egyben)

Irányítója: Münzer Tamás

szegények állnak be e vallás mögé

világnézete hat a kirobbanó német parasztháborúra

 1. Antitrinitárius (unitárius egyház)

szentháromság tagadók

elvetik Jézus isteni voltát

Servét Mihály spanyol orvos és teológus

Magyarországon, Erdélyben, Lengyelországban terjed

E) Anglikán egyház

az egyház szervezet katolikus jellegű, de protestáns (református) elvei vannak

az anglikán egyház feje nem a pápa, hanem az angol uralkodó (ekkor VIII. Henrik)

Hatása

a Biblia lefordítása a nemzeti nyelvekre

rájönnek az anyanyelv művelésének fontosságára

szaporodnak az iskolák, egyetemek

könyvnyomtatás fejlődése (Budán Hess András)

Az ellenreformáció (katolikus egyház)

 • a katolikus egyház válasza a reformációra

célja: a reformáció visszaszorítása, a katolikus egyház megújítása

eszközei: 1540 Loyolai (Szent) Ignác megalapítja a Jézus társaságot a jezsuita rendet

céljuk: a térítés anyanyelven

magasan képzett hittudósok

a pápaság legjobb diplomatái voltak

1542 felújítják az inkvizíciót

 • Index (tiltott könyvek jegyzéke, katolikusok számára tiltottak)

  1545–1563 tridenti zsinat

  célja: a katolikus egyház megújítása

 • betiltották a búcsúcédulák árusítását

 • a tisztségek halmozását eltörlik

 • kötelezik a püspököket, hogy állandóan egyházmegyéjükben tartózkodjanak és ügyeljenek papjaik erkölcseire

 • papneveldék felállítása → művelt papok

 • a papok feladata a szolgálat és a hívek lelki gondozása

 • ünnepélyes katolikus liturgiák (ceremóniák)