2012. január 22., vasárnap

Kosztolányi:Szeptemberi áhitat

A költő utolsó költeménye, hattyú dal, amikor megírta ezt a verset túl volt már pár műtéten, újra reménykedni kezdett, kései szerelem is megérinti lelkét.

Nem istenhez fordul, hanem a szeptemberi Naphoz (télre való készülődés). A költő úgy érzi, hogy joga van még ahhoz, hogy éljen, nincsen nagy vágya, csupán még egy kis ideig élni, Gyermeki rácsodálkozással szinte újra felfedezi a körülötte lévő világot, apró részletességgel az élet szépségét érzékelteti elsősorban. A halál szemszögéből nézve még a csúnya, a fájdalom is széppé változik. A vers vége zaklatottabbá válik a kérdések is ezt mutatják, hogy aztán az utolsó szakaszban határozottan lázadjon az elmúlás és a rohanó idő ellen. Kosztolányi élete végén megtalálta azt a kincset amit keresett, az élet értelme maga a létezés, a mindennapi csodák.

Kárpát-medence a római korban – Pannónia története

Az első városok is a két útvonal mentén épültek: például Emona (ma: Ljubljana), Savaria (ma: Szom­bathely), Scarbantia(ma: Sopron) a Borostyánút mentén. Ké­sőbb a limes kiépülésével katonai táborok, és mellettük városok alakultak ki, a Duna vonalán, pl. Vindobona (ma: Wien), Aquin­cum (ma: Obuda). Aquincum esetében a romok megtekintésekor láthatjuk a katonai és a tőle jól elkülönülő polgárvárost. A védelmi vonalat Marcus Aurelius idején érték az első na­gyobb támadások. A betörő germán törzsekkel hosszú és véres harcokat vívtak a rómaiak szerte a Kárpát-medencében. A győzelem, majd a béke fellendülést hozott, mert növelték az itt állomásozó légiók számát, megerősítették a Limest, s a Duna bal partján is erődöket emeltek. Ilyen erőd romjait láthatjuk ma az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. A határ menti germánokat és az Alföld szarmatáit szövetségi rendszerbe illesztve igyekeztek féken tartani. Előrehaladt a városiasodás, kicsiben és egyszerűbb kivitelben Róma épületeit másolva épültek a paloták, amfiteátrumok (Óbuda), mint szerte a birodalomban. A tartomány vezető rétege romanizálódott, s nőtt a betelepülők száma, de a népesség zöme megőrizte eredeti szokásait. A jelentős katonai erő állomásozása növelte a provincia katonai és politikai jelentőségét, s a birodalom belső zavarainak növekedésével az itteni légiók is beleszóltak a küzdelmekbe. Így lett Pannónia helytartójából, Septimius Sevyrusból római császár. A katonákkal a keleti vallások is behatoltak vidékünkre, Ízisz- (Szombathely) és Mithras-szentélyek épültek, s terjedőben volt a kereszténység (Pécs).

A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE

http://www.tortenelems.eoldal.hu/cikkek/az-okori-roma/a-keresztenyseg-szuletese.html

I. A kereszténység gyökerei

- A kereszténység a birodalom egyik keleti, Júdea nevű provinciájában született.

- A keresztényég gyökerei az itt élő zsidó nép egyistenhívő vallásában találhatók meg.

- A súlyos adók és kegyetlenkedések miatt elégedetlen lakosság a Messiás (Megváltó) eljövetelére várt.

II. Jézus Krisztus élete, tanításai és halála

(1) Jézus élete

- Az augustusi népszámlálás miatt Betlehem városába vándorló Mária és József gyermekeként született, egy istállóban.

- Pásztorok és napkeleti bölcsek hódoltak a kisded előtt, kinek születését csillag jelezte.

- Heródes, a zsidók királya féltette trónját, és megöletett minden két évnél fiatalabb gyermeket.

- József és családja Egyiptomba menekült és csak Heródes halála után tértek vissza Júdeába.

- Jézus gyermek- és fiatalkorának további éveit Názáret városában töltötte.

(2) Jézus tanításai

- 30 éves korában kezdett tanítani.

- Legfontosabb tanítása az egyetemes szeretetről (Isten és az emberek szeretete) szólt.

- A tevékeny szeretetet (adakozás, segítségnyújtás), a megbocsátást, az emberek egyenlőségét és a szegénységet hirdette.

- A törvények formális betartása helyett a belső tisztaság elérésére buzdította tanítványait.

- Az elérendő cél a Menny, Isten országa.

- Bár szintén egyistenhitet hirdetett, Jézus tanításai eltértek a zsidó vallás törvényeitől.

(3) Jézus halála

- Jézus híveinek száma egyre nőtt.

- A zsidó főpapok veszélyesnek tartották az új tanokat.

- A Jeruzsálembe érkező Jézust elfogatták, majd a római helytartó (Pilátus) halálra ítélte.

- Hosszú, szenvedésekkel teli úton (passió) jutott el Jézus a Golgotára, ahol keresztre feszítették.

- A halála utáni harmadik napon sziklasírjából eltűnt a holtteste (feltámadt), s a későbbiekben többször megjelent követői előtt.

III. Mi hát az igazság?

- Jézus életéről a keresztény vallás szent könyve, a Biblia Újszövetség részének evangéliumai szólnak.

- Más, történeti jellegű munkák (Flavius, Tacitus, Suetonius, Plinius) is megerősítik, hogy Jézus Krisztus létező személyiség volt.

- A tudomány mai állása is elfogadja ezt, ám Jézus születésének időpontja máig bizonytalan (valószínűleg Kr. e. 8 és 4 között születhetett).

- Csodás tettei, isteni származása (Isten fia) és feltámadása a keresztény hit alapelemei, s a teológia tárgykörébe tartozik.

http://erettsegizz.com/tortenelem/a-keresztenyseg-kialakulasa-es-terjedese/


A kereszténység kialakulása és terjedése

Jézus Krisztus: i. e. 8-4 körül született Betlehemben, Augustus császár idején. 30 évesen kezdi nyilvános működését Galileában. Hirdeti a felebaráti szeretetet, a szegények, elesettek segítését, szegénységet, Isten országáért vállalt megpróbáltatásokat. Hároméves működés után keresztrefeszítik -> világ megváltása.

Pünkösd: az apostolok feladata a hit terjesztése.

Krisztus halála utáni 300 év: keresztényüldözések tíz nagy hullámban. (Első: Néró császár, Róma felgyújtása, 67; utolsó: Diocletianus császár, 303-304). Az üldözések okai: nem végeztek császárkultuszt, nem imádták a pogány isteneket, szegénységet hirdették, rabszolgaellenesség.

Szent Pál: római polgár, zsidó rabbi. Keresztényüldöző eredetileg, a damaszkuszi úton megtér. Hirdeti, hogy beteljesült az írás. Első zsinat: 50, Jeruzsálem: a pogányoknak nem kell körülmetélkedniük. (14 apostoli levelet írt.) 67: Péterrel együtt kivégzik. (Pált lefejezik, Pétert fejjel lefelé keresztre feszítik.)

Korai keresztény központok: Róma, Jeruzsálem, Antiochia, Korintus, Efezus.

Hitvallás megszövegezése, hierarchia kiépítése, Szentírás kanonizálása.

Nagy Konstantin: 312-ben harcra készül Maxentius ellen. Előtte álom: „Tonto Nika=E jelben győzni fogsz” à kereszt kerül a pajzsokra.

313: Milánói ediktum – szabad vallásgyakorlat a keresztényeknek (a római vallással egyenrangú lett)

325: ő hívja össze a Niceai Zsinatot. Ő elnököl ezen. (Caesaropapizmus: a császár beleszól az egyház életébe.)

380: Nagy Theodosius császár államvallássá teszi a kereszténységet

1054: keleti egyházszakadás.

Teológiai okok:

 • -római pápa fennhatóságát nem fogadják el
 • Filioque kiegészítést nem fogadják el (A Sztlélek az Atyától és a Fiútól származik)
 • kovászos kenyér keleten, kovásztalan nyugaton

Személyes okok:

 • XI. Leó pápa és Kerullairosz pátriárka személyes ellentéte.

Politikai okok:

 • A Frank Birodalom bukása után nincs, aki megvédje a pápai államot.
 • Ellentét a bizánci császár és a német-római császár közt.

A pápa és a pátriárka kölcsönösen kiközösítik egymást, melyet csak a II. Vatikáni zsinat után, 1965-ben vontak vissza. A nézetkülönbségeket nem tisztázták. A közeledés csak a 20. sz-ban indult, de nehéz az ortodox pátriárkák egységességének hiánya miatt.


Forrás: történelem érettségi tételek | Érettségi

Római hétköznapok, ünnepek

Római hétköznapok, ünnepek

A római ház kifelé zárt épület volt. A bejáraton át egy központi, középen nyitott udvarba, az átriumba lehetett jutni. A szabad rész alatt kis medence helyezkedett el, mely felfogta az esővizet, s nyáron hűsítette az átriumot. Az átriumban folyt a család élete, itt volt a házi istenek oltára, s ezen a területen étkeztek, fogadták a vendégeket. Innen nyílt a többi szoba.

Kedvteléseik

Az élet a csodálatos épületekkel övezett köztereken, a cirkuszban, amfiteátrumokban folyt. A szabad polgárok jelentős része sok szabadidővel rendelkezett, s ennek eltöltése jelentősen hatott közérzetére, de még politikai kezelhetőségére is.

Kedvelt időtöltés volt a lakomák rendezése. Minden társadalmi réteg körében népszerűek voltak a fürdők. A tehetősebbek otthonaikban, a szegényebbek a közfürdőkben adták át magukat a fürdőélet örömeinek. A római városképhez hozzátartoztak a fürdőépületek, a vízvezetékekkel együtt. A tömeg számára a legnépszerűbbek az ünnepi játékok, versenyek voltak. Ezek kezdetben vallási tartalommal bírtak, ami később elhalványult. Voltak színházi előadások, cirkuszi játékok.

A rómaiak számára a szórakozás tetőfokát a gladiátori játékok jelentették. Mint tudjuk, ez a szokás az etruszk halotti játékból fejlődött ki. Külön épületeket emeltek e véres rendezvények számára, két egymásnak fordított római színházból létrehozva a körszínházat, az amphitheátrumot. Ilyen a ma is álló Colosseum Rómában, mely közel 50 000 ember befogadására volt alkalmas. Többféle véres és kegyetlen látványossággal szórakoztatták itt a népet. Kedveltek voltak az állatviadalok, a tengeri csaták, de kiemelkedtek a kardvívók, a gladiátorok egymás elleni vagy vadállatokkal vívott küzdelmei.

A rómaiak vallási élete

A rómaiak ősi hitvilágára jellemző volt a totemizmus. Innen származik Róma jelképe, a farkas. Ebben az időben életük minden mozzanatát szellemek irányították. Fontos volt az ősök tisztelete.

Az etruszk korban jelentek meg a személyes, ember alakú istenek. Az eredeti latin alakok (Janus = kezdet és vég; Mars = háború) mellé az etruszkoktól átvettek újakat (Vénusz = szerelem), de jelentősebb volt az etruszkok hatása a szertartásokra, s tőlük vették át a jóslás tudományát. Jósoltak a madarak röptéből, a szent csirkék étvágyából, állatok beleiből, májából, a mennydörgésből.

A közösséghez, az államhoz való tartozást azzal fejezték ki, hogy részt vettek a szertartásokon. Éppen ezért a szertartások nagyobb részét a magistratusok végezték.


http://erettsegi.hir.ma/tortenelem/romai-hetkoznapok-unnepek/146

A Római Birodalomszétesése és a Nyugatrómai Birodalom bukása

Mért szakad részekre a Birodalom?
 • A városok hanyatlanak, nem tudják összefogni a Birodalmat, ezért több nagyobb részre osztják fel.
 • A colonusrendszer általánossá válik.
 • Constantinopolisz az új főváros.

Hogyan rétegződik a Társadalom?
 • Elfogynak a rabszolgák, ezért a colonusok ott tartanak, mint a házas rabszolgák.
 • A nagybirtokos városban élők elvonulnak vidékre és maguknak termelnek, kénytelenek magukat védeni, mert az állam nem teszi.
 • A birtokosok pedig beállnak a nagybirtokosokhoz védelemért cserébe.

Minek köszönhető a népvándorlás?
 • A germán népek ,a gótok beözönlenek a Birodalom területére, a hunokkal harcolnak, germán vereség, ekkor Ny-ra mennek a gótok.

Mi ennek a következménye?
 • A gótok betelepülnek, egyéb népekkel együtt (frank, angol, hun, vandál) Theodosius szövetségesként tekinti őket.

Kik a legveszélyesebbek?
 • Hunok, Attila vezetésével Konstantinápolytól adót szedet be, majd Nyugatra indul.
 • Kr.u. 451 hun <-> római és gall, döntetlen csata Catalaumnál

Mikor győzik le a Birodalom Ny-i részét?
 • 476 az ókor vége is egyben
 • a germán vezér Odoaker a római utolsó császárt letaszítja trónjáról és Konstantinápolyba küldi a jelvényeket

Julius Caesar egyeduralma és Augustus principátusa

1. A triumvirátus tagjai

Pompeius (Hispania → senatushoz fordul)

Crassus (Siria, meghal, felbomlik a triumvirátus)

Julius C. (Gallia és a személyéhez hű hadsereg áll mellette)

Kr.e. 49 Rubicon-folyó Caesar Rómába megy → Pompeius és Caesar harca

Kr.e. 48 Pompeius legyőzése, Egyiptomba menekül ott megölik


2. Egyeduralma

 • örökös diktátorrá választja magát

 • teljhatalma lesz (köztársasági tisztségek, cenzor, néptribunus, consul, főpap)

 • leszámol a köztársasági hagyományokkal

 • földosztás

 • csökkenti a senatus tekintélyét (létszámát 900 főre emeli, provinciabeli településnek római polgárjogot ad)

 • aranydínárt veret

 • adóreformot hajt végre

 • szépítette Rómát

 • megreformálta a naptárt

 • Kr.e. 44 összeesküvést szerveznek ellene Brutus és Crassus és meg is ölik


3. Második triumvirátus

céljuk: Caesar gyilkosait megbüntetni


Antonius (Kelet)

Lepidus (Afrika, de visszavonul a politikától)

Octavianus (Augustus) (Nyugat)

Kr.e. 31. Actium Egyiptom provincia lesz, Kleopátra és Antonius öngyilkos lesz


4. Augustus principátusa (burkolt egyeduralom)

 • princeps (senatus elnöke, ő szavaz először egy kérdésben)
 • ő állította össze a senatust
 • látszólag lemondott hatalmáról, úgy tett, mintha tiszteletből viselné a címeket


Belpolitika

 • rend, nyugalom biztosítása
 • bíróság újjászervezése
 • családvédelmi törvényeket hoz
 • ingyen gabona, cirkuszi játékok

Külpolitika

 • Kr.e. 9. meghódítja Pannóniát
 • befejezi a patríciusok elleni háborút
 • lecsendesíti Hispania és Gallia tartományait
 • nem tagadta meg nyíltan a köztársaságot


Út az egyeduralom felé

A parasztkérdés megoldatlansága nem csak társadalmi probléma, de a hadseregben is komoly gondot jelentett.

A földjüket vesztett parasztok ugyanis nem tudták magukat fölfegyverezni, így nem volt kötelező a katonáskodás.

Marius néppárti politikus és sikeres hadvezér próbálta orvosolni a helyzetet a vagyontalan római polgárokból zsoldoshadsereget hoz létre. Felszerelést és kiképzést is kapnak. Szolgálatuk után (16 év) pedig colonián (település Rómán kívül) földet ígér.

Az államszervezet válsága

Az egyre növekvő birodalom kormányzására a korábbi államszervezet már nem bizonyult megfelelőnek.

A szövetséges háború (Kr.e. 91-89)
A háborúban a szövetségesek is megkapják a római polgárjogot, így kialakul az egységes Itália.


Sulla diktatúrája (Kr.e. 83-79)

 • a senátori rendhez tartozik, a néppárti Marius nagy ellensége
 • korlátlan időre diktátorrá választatja magát
 • erőszakos eszközökkel akarta megvédeni a köztársaságot, de inkább így tette tönkre
 • hadseregével Róma ellen vonul
A rabszolgák helyzete

 • beszélő szerszámoknak tekintették őket
 • a szakképzettek jártak a legjobban, őket az iparban dolgoztatták
 • sok rabszolga dolgozott a Latifundiumokon (nagybirtok)
 • a legrosszabban a bányák, gályák rabszolgái jártak
 • sajátos helyzetük volt a gladiátoroknak, akik egymással / vadállatokkal küzdöttek a nézők szórakoztatására
 • a polgárháborús helyzet kedvez a rabszolgafelkeléseknek
 • Spartacus-féle rabszolgafelkelés (Kr.e. 73-71)

1. A köztársaság válsága és kísérletek annak megoldására (Gracchusok, Marius, Sulla)

1.Társadalom

nyertesek:

 • lovagrend: kereskedők, adóbérlők, bányabérlők – politikai pályára nem léphettek

 • senatori rend: nagybirtokos arisztokrácia (latifundiumok rabszolgákkal)

vesztesek:

 • parasztok: elvesztik földjüket, felvásárolja a nagybirtokos, háború miatt nem tudta művelni, nem volt lehetősége új technikára, rabszolgákra

 • plebs: lecsúszott föld nélküli parasztok → városba ment a polgárjogából megélni2. Parasztkérdés megoldása

Tiberius Gracchus (Kr.e. 133) néptribunusi funkció

 • Licinius-Sextius-féle földtörvény felújítása, korlátozza a birtokolható föld nagyságát

 • nagybirtokokat kisbirtokká felosztja, tiltotta ezek eladását

 • ellenzi a senatori rend a reformjait, amikor újra néptribunus akar lenni megölik Tiberiust


Caius Gracchus reformkísérlete (Kr.e. 123)

 • folytatni akarja elődje Tiberius reformjait, de nagyobb támogatói bázist akar magának

 • lovagrend (új bérletek, bánya, adó, bíróságok)

 • nép (földet ajánl Karthágóban)

 • szövetségeseknek (polgárjog, Itálián belül meghódított lakosság)

 • több száz hívét megölik, ő öngyilkos leszErősödő belviszály

1)Társadalom: szenátori rend ↔ lovagrend

2) Politikai: potimaták (régi hagyományok) ↔ radikálisabb néppárt

cél: a hatalom megszerzése

A köztársasági Róma

Államszervezete

 • magistratus: a köztársaságot a római polgárok által választott tisztviselő irányította

 • két conzul: az állam élén állt, békében főhatalom, háborúban hadvezér

 • senatus: az ügyeket a vének tanács tagjaival együtt irányították

 • practorok: a conzulok helyettesei hadsereg irányítói, a város rendjére vigyáztak, bíráskodtak

 • diktátor: végveszély esetén nevezték ki, fél évre

 • cenzorok: V. század közepén jön létre ez az intézmény, vagyonbecsléssel foglalkozik


A patríciusok és a plebejusok polgárjogi harca

A plebejusok nehéz gyalogságként nagy számmal részt vesznek Róma hódító háborúiban így a patríciusoknak figyelembe kell venni akaratukat.Küzdelem állomásai:

Kr.e. 494. néptribunusi hivatalt hoznak létre

- vétójog, sérthetetlen

 • 1 évre választották

 • 2 → 10 fő

A plebejus gyűlés választotta.A XII. táblás törvények Kr.e. 451.

 • kezdetben 10 volt

 • meggátolja az önkényes értelmezés lehetőségét

 • a házasságkötést csak Kr.e. 445-től engedélyezték

 • vagyoni különbség figyelembe vétele a büntetésnél

 • védett a magántulajdon

 • nem tettek különbséget plebejus és patrícius között (kivéve házasságkötés)

 • a rabszolgákra más büntetések vonatkoztak

 • jelen van a „szemet szemért , fogat fogért” elv is

 • családon belül az apának adtak nagy hatalmat a törvényekTulliusi alkotmány (Kr.e. 443)

 • A városlakókat vagyoni alapon 5 csoportba sorolták, ez lett az alapja az V. század közepétől működő comitia centuriata (népgyűlésnek).

 • Ezen a népgyűlésen születtek a törvények ,de kihirdetésük szenátusi jóváhagyáshoz kötött, az első vagyoni osztály több csoporttal képviseltette magát és ők adták a lovasságot és a nehéz gyalogságot.

 • A vagyonbecslést a cenzorok végezték.Licinius-Sextius-féle földtörvény (Kr.e. 367)

Szabályozták, hogy egy személy nem kaphat a közföldből (ager publicus) 500 jugerum (230 hold) több földet.Kr.e. 300 papi tisztségek is betölthetők plebejusok által

Kr.e. 326. Adósrabszolgaság eltörlése (a hódítások miatt)

Kr.e. 287. Létrejön a területi alapon szerveződött népgyűlés, az itt hozott törvények senítusi jóváhagyás nélkül is érvényesek.


Új vezetőréteg alakul (nobilitas)

patríciusok és vagyonosabb plebejusok olvadásából jön létre -> nemesség kialakulása