2012. június 4., hétfő

2. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói

- az egyes ember beszédtevékenységének alapja a nyelv
- a felhasznált nyelvi jelek:

 • a beszélő szándéka szerint jelölnek valamit
 • a hallgató számára felidéznek valamit

- a nyelv :

 • a beszéd alapja
 • eszközkészlete: a kommunikációt szolgáló jel - és jelrendszer
 • a társadalom alkotása
 • független az egyéntől
 • passzív
 • hagyományos

- a beszéd:

 • a nyelv alkalmazása
 • a nyelv használata: mindig egyéni
 • függ az egyéntől
 • aktív
 • aktuális

- A beszéd a kommunikáció egyik formája, olyan sajátos cselekvésforma, amely az embereke kapcsolattartását szolgálja. Minden mondat cselekedet. A legtöbb mondattal a beszélő cselekszik.
- Funkciói lehetnek: közlő vagy ábrázoló, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolattartó, poétikai, metanyelvi

1. A nyelv mint jelrendszer

- A nyelv : az emberek megismerő tevékenységének és társadalmi érintkezésének eszköze, mely gondolatokat kifejező változtatható jelek és viszonylag állandó szabályrendszerek összekapcsolása azaz: NYELV = jel + szabály + hagyomány
- Nyelvi jelnek minősíthető bármely jelentéssel bíró hangsor (szó, szószerkezet, tagmondat, mondat, bekezdés, szöveg, morféma) . 
- A nyelvi jelek zömmel szimbólumok.
- A modern nyelvtudomány egyik legegyetemesebb elfogadott tétele szerint a nyelv a legegyetemesebb jelrendszer. 
- A nyelvi jelek rendszerében: 
 • az egyszerű jelek (szótő, toldalék) a jelelemek (hangok) véges készletének elemeit kombinálják
 • az összetett jelek (szóalakok, szószerkezetek, tagmondatok stb.) a egyszerű jelekből szerkesztettek
- A jel: egy érzékelhető dolog és egy jelentés kapcsolata. A legismertebb jelmeghatározás: "valami valami helyett áll" . A jelekben jelölt és jelentés kapcsolódik össze. Főbb jellemzői: érzékszerveinkkel felfoghatóak; jelentést tulajdonítunk neki, a valóság egyes jelenségeit vagy jelenségcsoportjait idézik fel; közösségiek; egy kisebb vagy nagyobb közösség jelként fogadja el és használja őket; jelrendszerbe illeszkednek, van jeltáruk; vannak használati szabályaik; szerepük: a jelzés és a tájékoztatás. 

Fajtái

a) eredetük szerint: 
 • természetes jelek
 • mesterséges jelek

b) A jelölő és a jelölt viszony alapján:
 • ikon
 • index
 • szimbólum

-jelrendszer: a jelek többsége különböző rendszerekbe illeszkedik és sokrétűen kapcsolódik egymáshoz