2012. augusztus 12., vasárnap

16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedési kritériumai (retorika alapja)

-A nyilvános beszéd sikere legfőképpen attól függ, milyen a szónok személyisége, milyenek az ismeretei abban a témakörben ,amelyről elmondja gondolatait.

- A nyilvános beszéd alkalmával a beszélőnek úgy kell megfogalmaznia a gondolatait, hogy a hallgatók könnyen megérthessék , figyelembe kell vennie partnereinek ismereteit, és tekintettel kell lennie arra is, kik előtt, mikor és hol szólal meg.

- A jó szónok tulajdonságai:

 • tisztességes
 • találékony
 • jó szerkesztőkészséggel bír
 • van stílusérzéke
 • jó az emlékezőtehetsége
 • jó előadó
 • kommunikatív
 • képes a hallgatósággal való azonosulásra
 • alapos tudással rendelkezik


-A szónok feladatai:

 • anyaggyűjtés
 • az anyag elrendezése
 • a szöveg megfogalmazása, kidolgozása
 • az előadásmód megtervezése
 • a szöveg emlékezetbe vésése
 • a szöveg előadása


- Az előadásban fontos szerepe van az élőbeszéd zenei kifejezőeszközeinek (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, szünetek) és nem nyelvi kifejezőeszközöknek (mimika, gesztusok, testtartás).

- A jó szónok értelmünkre és érzelmünkre egyaránt hat.

- Az érzelmi hatáskeltés eszközei: megszólítások, idézetek, hatásos kezdés és befejezés.

13. A szóalkotás lehetőségei: szóképzés, szóösszetétel és egyéb szóalkotási módok

- A nyelv változása legnyilvánvalóbb és legnagyobb mértékben a szókincsben mutatkozik meg. Az új szavak nagy része a szóalkotás különféle módjaival keletkezik, a már meglévő szavak, szóelemek felhasználásával hoz létre új szavakat.

- A szóképzés:

 • úgy jön létre a szó, hogy egy szótőhöz különféle képzők járulnak
 • megváltoztatja a jelentését
 • a szóalkotási mód eredménye a képzett szó
 • alapszó + képző = képzett szó + képző = továbbképzett szó
 • a képzett szó szófaja megegyezhet az alapszóéval, de el is térhet tőle
 • a képzett szó szófaja szerint beszélhetünk igeképzésről és névszóképzésről

- A szóösszetétel:

 • új jelentés kifejezésére a nyelvben már meglévő elemeket használunk fel: két szót- mint elő- és utótagot- kapcsolhatunk össze
 • előtag + utótag = összetett szó + még egy szó = többszörösen összetett szó
 • jelentése: eltér az összetevő tagok jelentésétől , vagy éppenséggel egészen távol esik tőlük, illetve több régi keletű szóban már elhomályosultnak érezzük az elő- és utótagot
 • szófaját az utótag határozza meg • Mellérendelő összetétel: tagjai egyenrangúak, azonos szófajúak, ellentétes vagy hasonló jelentésűek. Típusai: 
  • két önálló szó összekapcsolódása: jobbra-balra
  • szóismétlés, kettőzés: egy-egy , más-más 
  • ikerszók: csigabiga, limlom • Alárendelő összetétel: tagjai sokszor különböző szófajúak, az előtag az utótagnak valamilyen bővítménye. Mondatbeli összefüggés alapján, illetve mondatbeli előzmény nélkül is keletkezhetnek. Típusai: 
  • alanyos összetétel: molyrágta
  • tárgyas összetétel
  • határozós összetétel
  • jelzős összetétel
  • jelentéssűrítő
  • birtokos: ablaküvege • Mozaikszó -alkotás:
  • betűszók: a szavak kezdőbetűiből jönnek létre (MÁV)
  • szóösszevonás: a szavak egy-egy darabjából jönnek létre


 • Szórövidülés
 • Szóalakvegyülés
 • Szóelvonás: Malév
 • Ragszilárdulás

12. A mondat szerkesztettség és modalitás szerint

a) A mondat modalitása: 


 • A mondatfajtákban más-más kommunikációs szándék fejeződik ki, így öt mondatfajtát különböztetünk meg: 
  • kijelentő: (mondatvégi írásjele: . ) gondolati tartalom jut benne kifejezésre, közlési szándékkal.
  • kérdő: ( ? ) a partnert szóbeli reagálásra, feleletre ösztönzi.
  • óhajtó: ( ! ) akaratot, kívánságot fejez ki, de a megvalósítás szándéka nélkül.
  • felkiáltó: ( ! ) érzelemkifejezés a célja.
  • felszólító: ( ! )felhívás, akarat közlése, ami végrehajtásra ösztönöz. 


b) A mondat szerkezete:

1. tagolatlan
2. tagolt

 • hiányos 
 • teljes
  • egyszerű ( tő- és bővített)
  • összetett (alárendelő és mellérendelő) /magyarázó, következtető, kapcsolatos, ellentétes/

11. A magyar nyelv hangrendszere

Magánhangzók rendszere, törvényszerűségei:

A magyar nyelvben 14 magánhangzó van. Zöngés hangzók.

a) Csoportosításuk:

-Időtartam szerint:

 • Hosszú: á, é, í, ó, ő, ú, ű
 • Rövid: a, e, i, ö, u, ü
- A nyelv vízszintes mozgása szerint :

 • Magas: e, é , i, í, ö, ő , ü, ű  (teniszütő)
 • Mély: a ,á , o, ó, u, ú,  (háború)
-Ajakműködés szerint:

 • Ajakkerekítéses: a, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű
 • Ajakréses: á, e, é, i, í 


b) Magánhangzó- törvények:


Illeszkedés törvénye: Kétalakú toldalékok esetén a szótőhöz a toldalék hangrend szerint kapcsolódik ( autóban, üvegben). Háromalakú toldalék esetén az ajakműködést is figyelembe kell venni (képhez, ajtóhoz, körhöz).

Hiátustöltő "j" hang: ha a szavakban két mássalhangzó kerül egymás mellé , gyakran ejtéskönnyítő "j" hangot ejtünk. PL.: dió, tea

Részleges hasonulás: két egymás mellet álló mássalhangzóból az egyik a másikhoz részlegesen hasonul. Lehet zöngésség szerinti (mosdó -"mozsdó"), lehet képzés helye szerinti (azonban -"azomban").

Teljes hasonulás: két egymás mellett álló mássalhangzóból az egyik a másikhoz teljesen hasonul. Lehet írásban jelölt (kés+vel = késsel), lehet írásban jelöletlen (hagy+ja= "haggya").

Összeolvadás: Két egymás mellett álló mássalhangzó egy harmadik mássalhangzóval olvad össze. Pl. hajlítsa- "hajlíccsa"

- Kiesés: Három egymás mellett álló mássalhangzóból a középső kiejtésben kiesik. Pl. mondtuk- "montuk"

- Nyúlás: Amikor egy mássalhangzó két magánhangzó közé esik , akkor a mássalhangzót hosszan ejtjük. Pl. egyik- "eggyik"

- Rövidülés: Amikor egy hosszú mássalhangzó mellé egy harmadik mássalhangzót teszünk, akkor a hosszú mássalhangzókat röviden ejtjük. Pl. tolltartó -"toltartó" , jobbra -"jobra"