2012. január 27., péntek

Fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek kialakulása

1. Olaszország

 • Fr.o Szerb-Horvát- Szlovén Királyság megerősíti
 • az olasz gazdaság kimerült
 • nyomor
 • Délen földfoglalás
 • Északon gyárfoglalások
 • egymást követő kormányok nem tudtak úrrá lenni a helyzeten
 • Fiumét az olasz nacionalisták önkényesen elfoglalták 1923, Korfut, 1927. Albániát, 1935-37. Etiópiát

2. A fasiszták hatalomra kerülése

1921. kommunista párt ↔ Nemzeti Fasiszta párt szélsőjobb (szocialista) Mussolini /kisemberek felkarolása, nemzeti felemelkedés, felfegyverzett félkatonai csoport a feketeingesek/

- Rómába menetelés → „fasiszta forradalom” → 1922. okt. Mussolinit a király miniszterelnöknek nevez ki


3. Fasizmus

a) eredetileg Mussolini mozgalmát jelentette a '20-as években, szélsőjobboldali diktatórikus mozgalom ill. hatalmi rendszer


b) ideológia

 • vezérelv (ducse)
 • szembenállás a polgári demokráciával
 • kommunizmus ellenesség

NACIONALIZMUS: a nemzeti közösséget faji közösségként határozza meg, ebből kizár más népeket

SOVINIZMUS: szélsőséges nacionalizmus, amely a nemzeti felsőbbrendűséget hirdeti és más népek ellen gyűlöletet szít

szociális demagógia (népbutítás)

ETATIZMUS: mindenek előtt az állam, az állam teljhatalma


c)

 • a hatalom gyakorlás sajátos módját
 • jogállam felszámolása
 • a fasiszta párt és az állam összefonódását


4. Fasiszta állam

Mussolini

 • felszámolta az alkotmányosságot
 • a parlamentet
 • a pártokat
 • a szabad sajtót
 • államosítások
 • állami ellenőrzés alá vonták a szakszervezeteket → KORPORÁCIÓS RENDSZER
 • erőszakos rendfenntartás

 • fejlesztette a gazdaságot
 • kiterjesztette széles néprétegre az állami gondoskodást
 • utak, csatornák, lakások, épületek, mocsárcsapolás
 • munkanélküliség legyőzése, közmunkák
 • megtöri a maffiát

TOTÁLIS DIKTATÚRA: az élet minden területén és a gazdaságban megjelenő diktatúra

PÁRTÁLLAMI RENDSZER: az állam és a párt összefonódik.


1929. Lateráni egyezmény

 • konkordátumot kötött a pápasággal
 • elismeri a Vatikán függetlenségét
 • államvallássá nyilvánítja a katolikus vallástBabits Mihály: Levelek Iris koszorújából

L'art pour l'art költőként kezdi, igazi formaműésznek számít, tökéletes mesterségbeli tudásra törekszik, nagy gonddal dolgozza ki rímtechnikáját, figyel a versformára, a verslábakra.
Kedveli a szigorú versformákat pl. A lírikus epilógia (szonett).
Témaválasztása is a művészetek világából történik, nem saját érzéseinek elmondása a fő célja, hanem az olvasóban akar érzelmeket kelteni, a művészien megformált gondolatok segítségével.
Távol tartja magát társadalmi- politikai témáktól, első pályaszakaszát témák, hangulatok, hangnemek, versformák gazdagsága jellemzi.
Első verseskötete Levelek Iris koszorújából, ami a kötet formai sokszínűségére utal. A kötet egyik ars poeticája az In Horatium c. ódája, amelyen erőteljesen érződik az antik műveltség hatása (filozófiai ismerete, antik szavak, műveltség, versforma).
A költő saját igazságához jut el a versben, a tömeggel szemben állva.
A versnek újra és újra meg kell újulnia, de a hagyományoktól sem szabad elszakadnia. A változást dicsőíti a versben, a megelégedéssel, az aranyközépúttal szemben a soha meg nem elégedést.

A Messze... messze... c. költeménye impresszionista stílusban íródott, képeslapszerű jellemzéseket olvashatunk az országokról.

A lírikus epilógia c. elégia filozófiai tartalmú,a szubjektív idealizmus hatása érződik rajta. E szerint a világ megismerhetetlen, mi látjuk olyannak amilyen. A műben a tehetetlenség panasza szólal meg, hiszen a költő a mindenséget akarja megverselni, de csak önmagáig jut el. Ki akar törni személyisége börtönéből, de vak dióként mégis bezárva kell élnie.

Kosztolányi: Édes Anna

Műfaj: lélektani kisregény, a történelem, a politika a háttérben van jelen

Keletkezés: A regény alapötletét a felesége adta, egy tökéletes cseléd megöli a gazdáit.

1926-ban kezdte közölni a Nyugatban folytatásokban.

Idő: 1919. július Kun Béla elrepül a Szovjetunióba

Helyszín: Budapest- Vizyék háza

Téma: Anna útja a gyilkosságig, cselédtéma

Szerkezete

Bevezetés: megismerjük az időt, a hátteret, a szereplők többségét, kivétel Annát

Bonyodalom: Vizyné új cselédet akar

Kibontakozás: Anna megérkezése és munkája Vizyéknél

Megoldás: Anna elítélése

Anna késleltetett megjelenésének dramaturgiai funkciója van, hiszen egyre kíváncsibbak vagyunk a tökéletes cselédre.


Szereplők

érték:

Moviszter doktor: bölcs, igazságok kimondója, a humánum, az értékek védelmezője, ő az aki felismeri, hogy Annával gépként bántak


érdekemberek

Vizyné: életének a lényege a legjobb cselédet megtalálni

Vizy: politika, karrier

Ficsor: köpönyegforgató, haszonleső

Jancsi: kihasználja Annát a testi élvezetekért,, szórakozás mindenek felett


Druma és Tatár szerepük a műben, hogy különböző állásfoglalásokat tesznek, a cselédkérdésről, a politikáról.


Anna: „eszményi cseléd” -Vizyné szemében

 • jól dolgozik, nem lop, keveset eszik, nincs ismerőse, nem megye el sehova

 • félárva, fiatal, vézna parasztlány

 • nem akar eljönni a régi munkahelyéről

 • már az első alkalommal ösztönösen taszítja a hely (kámfor)

 • eltiltják a többi cselédtől

 • tesztelik, hogy lop-e

 • beleszól a magánéletébe, a kéményseprős, érzelmileg zsarolja Vizyné

 • személyes sértésnek veszi, ha beteg mer lenni Anna

 • érzelmileg kihasználja Jancsi, játékszerként tekint rá, lelketlenül elhajtatja magzatát

 • nem emberként, hanem gépként bántak vele

Az elfojtott érzelmek, az elszenvedett megaláztatások, végül kitörnek és gyilkosságba torkollanak. A lelki sérelmek kihatnak a testére is, megbetegszik, hullik a haja, arca megcsúnyul.


A műben 3 legendával is találkozunk, az elején Kun Béla, a közepén Anna a mintacseléd és a végén Kosztolányiról olvashatunk.

Azt boncolgatja ezzel, hogy a dolgok megítélése viszonylagos, nézőpont kérdése a körülöttünk lévő helyzet értékelése.