2010. május 16., vasárnap

9. A reformáció


Jelentése (tágabb értelemben): megújítás

Jelenése (szűkebb értelemben): vallási mozgalom, amely a katolikus vallás és megújítását célozza meg (16. század)

oka: az egyház elvilágiasodása, a hitélet bizonytalansága (az egyházi tisztségek adásvétele, halmozása, fényűző élet, költséges építkezések, ágyasok, műveletlen papok, hatalmas egyházi birtokok)

közvetlen előzmény: búcsúcédulák árusítása (a befizetett összeggel elérhető a bűnbocsánat)

Luther Márton az elindítója ennek, Ágoston-rendi szerzetes

1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kitűzi 95 pontból álló téziseit (tétel) /egyesek szerint ez az Újkor kezdete/

Előzménye: Husz János fellépése

Legfontosabb tanai:

 • egyedül csak Isten bocsátja meg a bűnöket

 • a hit üdvözít egyedül (sola fide)

 • olcsóbb egyház

 • ellene van a költséges szertartásoknak

 • a gyónás és a szerzetesség eltörlését kívánta

 • a nagy egyházi birtokok visszavételét

Luther lefordítja német nyelvűre a Bibliát.

a pápa kiközösítette az egyházból, eretnekséggel vádolták

1529 kimondták, hogy Luther és követői megmaradhatnak hitükben, de nem terjeszthetik /protestáltak (tiltakoztak)→protestáns/

1555 a harcot az augsburgi vallásbéke zárja le, amely kimondja a protestáns vallás létjogosultságát.

Megfogalmazták: „akié a föld azé a vallás” elvét. (Az igen széttagolt Németországban a fejedelemségekben, hercegségekben az ott uralkodó vallását kellett követnie az ott lakóknak.)

A reformáció irányai:

 1. evangélikus /lutheri tanok/

 2. református /kálvinista egyház/

 3. anabaptista /újrakeresztelők/

 4. antitrinitáriusok /szentháromság tagadók/

 5. anglikán egyház

B) Kálvinizmus

központja: Svájc

szellemi elődje: Ulrich Zwingli →eredeti vezetője

szellemi irányítója: Kálvin János (Franciaországból érkezik)

Legfontosabb tanai:

 • predestináció (eleve elrendelés) →Isten születésünkkor előre eldöntötte a sorsunkat azt, hogy üdvösségre vagy kárhozatra születtünk e és ez független a jó és a rossztól

 • ezért felesleges a böjt, az önsanyargatás (aszkéta élet)

 • a siker a kiválasztottság jele

 • az erkölcsös dolgos élet fontossága

 • tiltja a fényűzést

 • olcsó egyházat akar, templomaik dísztelenek

 • a zsarnok ölés tana (Az uralkodó hatalma Istentől való, ha nem végzi jól a dolgát ellehet távolítani.)

Genf a központ (genfi pápának is nevezték)

 • szinte diktátorként irányítja a várost

 • máglyán égette el a más vallásúakat

 • az egyházszervezet élén nem csak papok irányítanak, hanem a kiválasztott (presbiterek) polgárok

 • a polgárság szegődik híveivé

 1. Anabaptizmus →baptizmus

szegényebb rétegekre támaszkodott

újrakeresztelő irányzat: elvetik a csecsemőkeresztséget, felnőtt korukban kell megkeresztelni felvenni a keresztséget

a Krisztusi szegénységhez való visszatérést akarják, vagyonközösséget hirdetnek (társadalmi program is ez egyben)

Irányítója: Münzer Tamás

szegények állnak be e vallás mögé

világnézete hat a kirobbanó német parasztháborúra

 1. Antitrinitárius (unitárius egyház)

szentháromság tagadók

elvetik Jézus isteni voltát

Servét Mihály spanyol orvos és teológus

Magyarországon, Erdélyben, Lengyelországban terjed

E) Anglikán egyház

az egyház szervezet katolikus jellegű, de protestáns (református) elvei vannak

az anglikán egyház feje nem a pápa, hanem az angol uralkodó (ekkor VIII. Henrik)

Hatása

a Biblia lefordítása a nemzeti nyelvekre

rájönnek az anyanyelv művelésének fontosságára

szaporodnak az iskolák, egyetemek

könyvnyomtatás fejlődése (Budán Hess András)

Az ellenreformáció (katolikus egyház)

 • a katolikus egyház válasza a reformációra

célja: a reformáció visszaszorítása, a katolikus egyház megújítása

eszközei: 1540 Loyolai (Szent) Ignác megalapítja a Jézus társaságot a jezsuita rendet

céljuk: a térítés anyanyelven

magasan képzett hittudósok

a pápaság legjobb diplomatái voltak

1542 felújítják az inkvizíciót

 • Index (tiltott könyvek jegyzéke, katolikusok számára tiltottak)

  1545–1563 tridenti zsinat

  célja: a katolikus egyház megújítása

 • betiltották a búcsúcédulák árusítását

 • a tisztségek halmozását eltörlik

 • kötelezik a püspököket, hogy állandóan egyházmegyéjükben tartózkodjanak és ügyeljenek papjaik erkölcseire

 • papneveldék felállítása → művelt papok

 • a papok feladata a szolgálat és a hívek lelki gondozása

 • ünnepélyes katolikus liturgiák (ceremóniák)