2012. április 3., kedd

A két pólusú világ kialakulása

http://bestbuydoc.com/hu/doc-file/7219/hidegh%C3%A1bor%C3%BA-szakaszai.html

Kétpólusú világ kialakulása
Ny-i tömb (kapitalista) K- i tömb (szocialista szovjet zóna)
-eleinte kommunista pártok befolyása, majd a polgári pártok térhódítása


Jelszava: „ nép demokrácia” eleinte polgári pártok, majd kommunizmus befolyása
„dominó elv”: egy országban kibontakozó kommunista forradalom magával ránthatja a többi országot is, ezt kell megakadályozni
-nem tűr beleszólást saját ügyeibe, igyekszik támogatni más országokban a kommunista hatalomátvételt (Görög.o.)
1946. márc. Churchill fultoni beszéde (vasfüggöny ereszkedik Európára)
1947. szept. „két tábor elmélete” Ny és K szembenállása, magukat béketábornak nevezik
1947. eleje TRUMAN- elv, hivatalos szakítás feltartóztatás politikája, katonai és politikai segítséget ígér azoknak az országoknak, amelynek függetlenségét a kommunizmus veszélyezteti
- a szovjetek elutasították a MARSHALL-tervet és a tömb K-i államainak sem engedte elfogadni
1947. június MARSHALL-TERV; gazdasági segély Ny-Európának 10 milliárd dollár (90% segély , 10% kölcsön)
KGST 1949.jan. (Kölcsönös gazdasági segítségnyújtás tanácsa)
OECC 1948. ápr. a segély szétosztása létrejövő szervezet, a közös piac elődje
1955. máj. varsói szerződés
1949. ápr. NATO létrehozása, katonai szövetség, É-Atlanti szerződés

NSZK : amerikai +fr. + angol

NDK: szovjet zónaNemzetközi viszonyok a II. Világháború után

A két pólusú világ

USA: gazdasági-, politikai- , katonai nagyhatalom
Szovjetunió: politikai és katonai nagyhatalom

célja: befolyási övezet létrehozása K-Közép Európában és a kommunista pártok hatalomra juttatása (ez ellenkezik a jaltai elvekkel)
 • a korábbi nagyhatalmak kimerültek a háborúban (Fr.o. és Anglia), Német.o. romokbanENSZ megalakulása

előzménye: Népszövetség, 1942. Egyesült Nemzetek delegációja, teheráni és jaltai konferencia
1945. jún. San Fransisco, elfogadják az ENSZ alapokmányát és véglegesítik (51 tag) okt. 24. lép hatályba

célja: a béke megőrzése és fenntartása, a konfliktusok diplomáciai úton való rendezése, az emberi jogok tiszteletben tartása, a faji megkülönböztetés elvetése , a globális problémák megoldása pl. éhezés

Szervezeti felépítése

 • közgyűlés: évente ülésezik, ajánlatot tehet, székhelye- New York
 • Biztonsági Tanács: döntései kötelezőek minden országra
 • 5 állandó tag, vétójoggal rendelkezik: USA, Szovjetunió, Anglia, Fr.o., Kína (és 10 nem állandó tag)
 • Nemzetközi Bíróság (15 bíró): nemzetek közt közvetít, nem egyének közt
 • Főtitkárság: vezetője a főtitkár ( 5 évre szól)
 • Gazdasági és Szociális tanács
 • Gyámsági tanács: a volt gyarmati területek felügyelete pl. Csendes-óceánnál
 • ENSZ haderő
 • ENSZ külön szervezetek: FAO, WHO, UNESCO, IMF


Magyarország a II. Világháború idején

Magyarország háborúba sodródása
Teleki Pál eredeti célja:
békés revízió és fegyveres semlegesség

1939. márc. Kárpátalja megszállása
1940. aug. 30. II. bécsi döntés: M.o. É-Erdélyt és Székelyföldet visszakapja, ahol 1,5 millió csak magyar

a németek döntenek erről -> saját erőből nem lesz revízió, a döntés nem elégítette ki a románokat, se a magyarokat, a változtatás igénye Németországhoz láncolta Magyarországot

1939. feb. M.o. csatlakozik az antikomintern paktumhoz
1939. ápr. kilépünk a Népszövetségből
1940. nov. csatlakozunk a HÁROM HATALMI EGYEZMÉNY-hez
1939. szept. semlegesség jele, nem engedi át Teleki a kassai vasútvonalat
1940. dec. 12. örök barátsági szerződést kötünk Jugoszláviával, mert kiutat jelentett volna a harapófogóból
Hitler lerohanja Jugoszláviát, segítséget kér Magyarországtól, feladjuk a fegyveres függetlenséget
Hitler cserébe elismeri a magyar Délvidéket, Bácska, Baranyai háromszög, Muraközt, (kb 1 millióból 40% magyar)
Horthy igent mond, Teleki ápr. 3-án öngyilkos lesz (politikája csődöt mondott)
1941. ápr. 11. M.o. megtámadja Jugoszláviát, magyar csapatok bevonulnak a délvidékre

(1941. jún. Német.o. megtámadja a Szovjetuniót, Románok csatlakoznak -> a magyarok félnek, hogy Hitler a románokat előnyben részesíti győzelem esetén)

1941. jún. 26. felségjelzés nélküli gépek lebombázzák Kassát, a magyar vezetés szovjet gépeknek tulajdonította
jún.27. Bárdossy László miniszterelnök bejelenti a hadi állapotot a Szovjetunióval
dec. Bárdossy hadat üzen az USA-nak, az USA 1942. jún viszonozta a választ

Magyarország a vonakodó szövetségesA kormány célja: megakadályozni a háború ellenes megmozdulásokat
<->
antifasiszta erők (KMP, SZDP): a németekkel szembeni függetlenséget hangsúlyozták és a háborúból való kilépést

1942. feb. elején Magyar Történelmi Emlékbizottság alakul, háború ellenes tüntetéseket szerveznek

1941. aug. 8. III. zsidó törvény: megtiltja keresztény és zsidó közötti házasságot és a nemi kapcsolatot


Bárdossy László felmentése: a nagybirtokos, nagytőkés csoportok nyomására Horthy mondatja le, mert túl sok engedményt tett a németeknek pl. : 1942. jan. 250 ezer katona kiküldését ígéri meg


1942. márc. Kállay Miklós politikája
 • eleinte folytatja elődje politikáját
 • ápr. kiküldi a II. Magyar Hadsereget (250 ezer fő)
 • támadást indít a függetlenségi mozgalom ellen, a Történelmi Emlékbizottság feloszlik
 • új kötelezettséget a németek oldalán nem vállal (a zsidókat nem kell gettósítani, nem viselnek sárga csillagot)

Kállay hintapolitikája/ Kállay kettős

előzménye: a II. doni hadsereg (1943 elején) katasztrófája, 200 km frontszakaszt védtek a Don folyó mentén
szövetségesek: É-Afrika, szicíliai partraszállása

lényege: teljesíti a németeknek ígért kötelezettségeket, de újabbakat nem vállal, közben titkos tárgyalásokat folytat az angolszász hatalmakkal
1943. Isztambul előzetes fegyverszüneti tárgyalás

belpolitika: engedményeket tesz a bal oldalnak, pl. a pártok nagyobb szervezkedési szabadságot kapnak

1943. aug. Balatonszárszón nagy találkozót szerveznek baloldaliak, értelmiségik, a háború befejezéséről

Magyarország Német megszállása 1944. márc. 19.MARGARÉTA hadművelet

oka: Kállay kormány hintapolitikája, a Vörös Hadsereg 1944. előretörése a balkáni front megmentési kísérlete

új miniszterelnök: SZTÓJAY DÖME (Horthy nevezi ki)
német megbízott teljhatalom: VEESENMAJER

Gazdasági következmények: a németek teljes kiszolgálása (hadi ipar), munkaszolgálatosok -> ingyen munkaerő

Katonai következménye: a hadsereg, a közlekedési útvonalak, repülőterek német ellenőrzése

Társadalmi következménye: a zsidók gettókba gyűjtése, majd deportálása, a vidéki zsidókat deportálták főleg, a budapestiek megúszták , mert Horthy leállította
a zsidó deportálások vezetője: EICHMANN

Politikai következménye:
 • betiltják a baloldali lapokat, pártokat
 • emigrálnak sokan
 • 1944. máj. Magyar Front fasizmusellenes, a háborúból való kiugrást akarta
 • 1944. okt. SZDP és a Kommunista párt egyesíti érdekeit és még fegyveres harcot is vállalnak

A nyugatiak Magyarországot a németek csatlósának tekintette.


Kiugrási kísérlet

1944. aug. 29. Sztójayt leváltja Horthy és LAKATOS GÉZA lesz a miniszterelnök -> készítse elő a háborúból való kilépést

előzménye: Románia kivált a háborúból, a Vörös Hadsereg egyre közelebb, kijutnak az Alföldre, a második frontot nem a Balkánon nyitják meg, így oda a szovjetek vonulnak be

1944. okt. 8. titkos fegyverszüneti megállapodást köt Horthy a szovjetekkel
okt. 15. Horthy beolvassa a rádióba kiáltványát, amelyben bejelenti, hogy kiugranak a háborúból
-a harcoló egységek nem kaptak egyértelmű utasítást, nem nyitották meg a frontot az oroszok előtt

1944. okt. 16. Horthy visszavonja kiáltványát, kinevezi Szálasi Ferencet, Horthy lemond,A nyilas rémuralom időszaka

Szálasi a nemzetvezető egyesítette a miniszterelnöki és államfői hatalmat , erre az időszakra az anarchia és a terror a legjellemzőbb.

célja: az állam totális hadbavetése, az ország gazdasági kifosztása, zsidók deportálása
Létezett magyar ellenállás, kisebb partizán alakulatok, de jelentős változást nem értek el.


Szovjetek hadműveletei

1. Tiszántúl/ Debreceni hadművelet -tankcsata, alföldi páncéloscsata, 1944. okt.
2. Duna-Tisza köze, Dunántúl K-i fele, Bp. elfoglalása, 1945. feb.13. Buda bevétele
3. 1945. feb. 13-ápr. 13. Dunántúli hadművelet , de a szovjet hadijelentés szerint ápr. 4.