2012. március 23., péntek

Magyar nyelvtörténet

1. Első magyar korszak: nyelvrokonainkkal való együttélés időszaka, nincs írásos nyelvi emlék

2. Ős magyar korszak i.e. 1000- a honfoglalásig: nincs nyelvi emlék, első idegennyelvi hatások érték a nyelvet

3. Ómagyar korszak 896- 1526 (honfoglalástól mohácsig):
 • az első írásos nyelvi emlékek ebből a korszakból származnak
 • nincs egységes köz- és irodalmi nyelv
 • a nyelvemlékek szerzőjük nyelvjárását tükrözik
 • kéziratos, kódex-> vallásos, kézzel írt
 • latin, szláv hatás
 • sok jövevényszó

4. Közép magyar korszak (1526-1772)
 • a latin mellett erősödik a magyar nyelvűség
 • megjelennek a nyomtatott könyvek
 • bibliafordítás, könyvnyomtatás, reformáció
 • első magyar bibliafordítás Károly Gáspár vizsolyi biblia(1590)
 • nyelvtankönyvek, nyelvhelyességi, helyesírási könyvek születnek (Gelei Katona István, Szentci Molnár Albert)
 • fellendül a szótárírás
 • terjed a világi szépirodalom is (históriás énekek)
 • a magyar nyelvű egyházi irodalom is fejlődik (zsoltárok)
 • a XVII. századra két fő nyelvjárási típus alakul ki: ÉK-i és a Dunántúli

5. Új magyar korszak (1772- napjainkig)
 • nyelvújítás időszaka
 • XIX. század közepére kialakult az írott irodalmi nyelv szabályrendszere
 • MTT 1825 (Magyar Tudós Társaság)
 • helyesírási normarendszer
 • 1844. a magyar az államnyelv hivatalosan is
 • megindul a nyelvművelés, nyelvtudomány, a magyar nyelv tudományos kutatása

6. Újabb magyar kor (1920-napjainkig)
 • a trianoni béke szétszakította a magyar nyelvet, ezért a külön fejlődés lehetőségei figyelhetők meg
 • csökken a nyelvjárások szerepe
 • nagyobb teret nyernek a csoportnyelvek (ifjúsági, ARGO)

2012. március 20., kedd

József Attila (1905-1937)

http://erettsegizz.com/magyar-irodalom/jzsef-attila/

1905. ápr. 11. Budapesten született, apja József Áron szappanfőző munkás volt, otthagyta a családot és Romániába vándorolt. Anyja Pőcze Borbála, parasztlány, apjuk elmenése után mosónőként próbálta eltartani a családot. Két lány testvére volt, Etel és Jolán. Az anyja a békés megyei Öcsödre adja nevelőszülőkhöz, itt kezdi meg az elemi iskolát. Élt Monoron, Szabadszálláson, Makón.
1919. meghal az anyja, dr. Makai Ödön vette pártfogásába, Jolán később Etel férje.
Makón járt gimnáziumba, de az érettségit Budapesten tette le.
1924. beiratkozott a szegedi egyetemre magyar-francia filozófia szakra, itt jelenik meg első két verseskötete Juhész Gyula támogatásával.
A "Tiszta szívvel" c. verse miatt Horger Antal nyelvészprofesszor eltanácsolta, majd egyetemi tanulmányait Bécsben, majd Franciaországban folytatta, de nem szerezte meg a diplomát.
A külkereskedelmi hivatalban lesz francia-magyar levelező.
Szép Szó c. újságnak lesz a szerkesztője.
1928. Vágó Márta, jómódú pesti polgárcsalád gyermeke, akivel a költő házasságot tervezett, de Márta Londonban folytatta tanulmányait, kapcsolatuk megszakadt.
1930. a kommunista párt munkájába kapcsolódott be, Szántó Judittal ismerkedett meg , az élettársa lett egy időre.
1936. újra találkoznak Vágó Mártával.
A '30-as évek elején egyre súlyosbodik betegsége, pszihoanalitikushoz kezd járni, dr. Gyömrői Edit iránt szerelemre is lobban. pl. Nagyon fáj
Élete utolsó szereleme Kozmutza Flóra.
1937. Balatonszárszón éri a halál, egy tehervonat gázolja el. A költő tervei nem indokolták az öngyilkosságot, hiszen előre tervezett, kötetet is szeretett volna kiadni.

Borderline szindrómája volt.


Kötetei:

1922. Szépség koldusa (Nyugatos modorban megírt kötete)
avangard törekvésekkel ismerkedik meg, a szabadvers fogalmával
1925. Nem én kiáltok -expresszionizmus , szabad képzettársításokon alapuló kötetlen formájú versek ezek
1929. Nincsen sapám, se anyám- 4 év termése, sokszínű, változatos kötet, érezhető a népiesség hatása is, amely zeneiséggel párosul, de a modern, lírai képzettársítások is megjelennek a versben.
Tiszta szívvel- a lázadás verse, fájdalomteli, a szeretetlenségből fakad, pedig vágyik a szeretetre, megértésre.
'30-as évek verseskötetei: 1932-Külvárosi éj, 1934- Medvetánc, 1936- Nagyon fáj
Vége a kamaszos szenvtelenségnek, ekkor születnek a nagy gondolati költemények. Gyakori motívumai: este, tél, ősz, a hideg, amely sivárság, üresség érzetét kelti az olvasóban.Holt vidék (1932)

A korábbi tájversei Nyugatos modorban íródtak, az egyéni lelkiállapot megragadására törekszik, később azonban a táj az adott történelmi-társadalmi helyzetmetaforájává válik. A címe utal a témára.

Szerkezete
1-4 vsz. távolról halad a közeli felé. Megjelennek a tájelemek, a havas mező, a tó, az erdő és a szőlőskert. Közvetlenül az ember nem jelenik meg, de a metaforák és megszemélyesítések által érzékeljük az emberek létét. A hangfestő szavak által dinamikussá válik a kép (ropog, kotyog, csattog).
5-6 vsz. Megjelenik a tanya, omladozó vakolat, üres ól, szegényes, kipusztult világ ez, nyomorúságos ez a környék.
7.vsz. Beérünk a szobába és benne a parasztok. Itt jelenik meg az ember konkrétan. Reményvesztett, sanyarú, megváltoztathatatlan, akiken már az ima sem segít.
8. vsz. a vers kulcsa, fordított sorrendben jelennek meg a korábban említett tájelemek, amelyről kiderül, mind az uraság tulajdona.
Ezért is látja a költő ennyire kiszolgáltatottnak ezt a vidéket és sorsot, hiszen minden az uraságé. Az emberi nyomorúság rávetül a tájra.

A rímtelen sorok megállásra, gondolkodásra késztetik az olvasót.

"Dunnába bút fönn a magas" - szinekdohé, metafora, megszemélyesítés
"sűrű csönd ropog"- szinesztézia és metafora
"kövér homály, zsíros, csendes" - metafora
"lapos lapály"- alliteráció
" zörgő időt"- metafora
"vajudik az erdő" - megszemélyesítés
"sorakozó sovány"- alliteráció
"sovány karó" - megszemélyesítés
"tél körme" - metafora
"ideköti csontos lovát" - megszemélyesítés
"körülötte körbe"- alliteráció
"repesztgeti a meszet"- megszemélyesítés
"lóg, nyikorog, babrálja"- felsorolás
"kukoricatábla szalad" - megszemélyesítés
" durrog az erdő"- megszemélyesítés
"káka kókkadón"- alliteráció

Külvárosi éj (1932)


A külváros bemutatása történik ebben a versben, bemutatja a külváros gyárait és az itt élő emberek nyomorát. Egy helyzetképpel indít, hogy a 3.vsz-tól kitágítsa a képet és bemutassa a városszéli gyárak világát. Kezdettől hangsúlyos motívum az éj, a csönd és a holdvilág, a nedvesség, a víz. A költő mintha bolyongana a gyárak között, a gyárak láttán a költő a temetőt idézi, kísérteties atmoszférát teremt.
A vonatfütty egyetlen mondata megállítja a külvárosi jellegzetes alakok, a rendőr, a munkás, az elvtárs, a proletár és a korcsmáros, mintha a világ végére értünk volna. Mindent körülvesz a nedvesség, a nyirkosság, minden nedves és minden nehéz, a nyomor képei ezek. Levonja a tanulságot a költő az eddigi utazásából. Ezzel lezárult a szemlélődő utazás. A zárlat ódai szárnyalású vallomás, amely az éjhez szól, akitől győzelmet kér. Hisz abban, hogy az éjben a nedvesség ellenére egy jobb jövő készülődik, hogy az álmok, az apró mocorgások a készülődő holnap jelei. Az utolsó 4 sor kijelentő mondataiban a többi 4 emberrel való közösségváltást hirdeti és reálisan szembenéz az adott helyzettel, hogy őrizzük meg magunkat jobb időkre.

Téli éjszaka (1933)

Csóri Sándor a hideg szimfoniájának nevezi ezt a verset, amelyben nem egyetlen ember fázik, hanem mindenki a világon, az egész világmindenség. A kezdő felszólítás mindenkihez szólhat, fegyelmezettnek kell lennünk, hogy miután felmértük világunkat, amelyben élnünk kell ne futamodjunk meg. A táj felé fordul a költő,de ezek a képek csak ürügyül szolgálnak a csend , a hidegség, a rémisztő magány leírásához. A téli éjszaka kozmikussá tágul és az egész világmindenséget jelenti.

József Attila kései költészete (1933-1937)

Háttere:
-történelem: fasizmus előretörése és a kommunisták üldözése
- egyéni sorsa: pszihiátriai betegsége elhatalmasodik, beleszeret orvosába Gyömrői Editbe (Edit-versek), 1937. megismerkedik Kozmutza Flórával, a Szép Szó szerkesztője

Kötete: Nagyon fáj (1936), A címadó vers azt a tehetetlenséget, kudarcot, gyűlöletet árasztja, amit a költő Edit visszautasítása nyomán átélt.


Motívumok, témák:
 • bűn, büntetés - milyen bűnt követett el, hogy ennyire boldogtalan? ő is felelős ebben?
 • gyermekkori élmények - a felnőtt oltalomra vágyik, hogy mint gyermeket szeressék, előtörnek az elfojtott gyermekkori emlékek, vágyak (Kései sirató) rádöbben az anyai gyöngédség hiányára
 • szerelem - Edit- versek (Gyermekké tettél, Nagyon fáj), Flóra-versek (Flórának)
 • Isten - biztonságot, menedéket keres nála (Nem emel föl, Bukj föl az árból)
 • közélet - pl. A Dunánál c. óda
 • tragikus önsors, számvetés (pl. Tudod, hogy nincs bocsánat, az utolsó vershármasa)
 • rend, szabadság hiánya
 • véletlenszerűség, otthontalanság, elidegenedés, fenyegetettség


Költői módszer: tömör fogalmazás, a szigorú forma fegyelmezi a költő személyiségét, kimunkált ritmus és rímA Dunánál


Kései költészetének egyik verse, a közélet a témája. A Duna áll a középpontban, a múlton kezd el elmélkedni és az ősökön.
A múlt és a jelen emberek között szoros a kapcsolata, egyik sem létezhet a másik nélkül, hiszen a jelen embere az ősök tapasztalatát használja fel a jelenben. Az ősök küzdelme a jelen emberének erőfeszítésében nyeri el értelmét.
A harmadik rész elején saját példáján keresztül mutatja be példáját. Kijelenti, hogy a magyar is különböző emberekből tevődik össze, az ország, a világ ugyanolyan része.
A Duna egyszerre kapcsolja össze a múltat, a jelennel és a jövővel.
Az egész részének tekinti a világ népeit. Bátor állásfoglalás volt ez a fasizmus éveiben, amikor Hitler az árja faj elsőbbségét hirdette, a szomszédos népek pedig egymás ellen voltak.
Óda (1936)


Rövid szerelmi fellángolás Lilafüreden. Ez motiválta a szerelemről vallott felfogásának kimondását.
Helyzetrajzzal indít, megjelöli az évszakot, hogy nyár van. Csend van, ez a szemlélődéshez és a gondolkodáshoz kiváló, közben az emlékek és a gondolatok is felszínre törnek.
"Nézem a hegyek sörényét...." innentől látomás veszi kezdetét, megjeleníti a nőt, a természeti képekkel.
A második egység egy szenvedélyes vallomás, az érzést összekapcsolja a magány leküzdésével, a világ birtokbavételével. A versszak szervező ereje az ellentét (pl. föld- égbolt).
"távol közelében", "édes mostoha" - oximoron
A harmadik egységben kifejti az előbbi szerelmi érzést, szorosan összetartozó elemeket hoz fel pl. "anyját a gyermek", "fényt a termek", "test a nyugalmat", "élni szeretnek haldoklók".
Összekapcsolja az elmét az ösztönnel, ezzel hangsúlyozza az összetartozást, a lírai én egész lényét kitölti a szerelem érzése. Az örökkévalóságot és a pillanatot egyszerre éli meg.
"s a vizespoháron kezed"- előkészíti a 4. részt, mert a negyedik részben a nő testéről ír, biológiai lényként látja. Ez szokatlan és költőietlennek számított ebben a korszakban. Alászáll az asszonyi test rejtelmeibe, hogy aztán eljusson az öntudatlan valóság átéléséhez. Mindezt elragadtatott hangnemben közli.
Az 5. részt összekapcsolja az előzővel., majd ezután ismét fellobban a szenvedély, a vágy a nő után.
"De szorgos szerveim kik újjászületnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elmúljanak. " - a múlékony emberi világba való visszatérés
Három metaforával jellemzi a halált : bölcső, erős sír, eleven ágy. A szenvedély a tetőpontján van.
Kettős hangulatú, megszólal benne az öröm, ámulat az örökkévaló csillagok láttán és a bizonytalanság, a kétségbeesés elveszettsége láttán.
Formája egyszerű, letisztultabb, a népdalra emlékeztető.
A Mellékdalban a mindennapi élet bensőséges képei, az otthon, a gyöngéd szeretet utáni vágyat szólaltatja meg.Tudod, hogy nincs bocsánat... (1937)

 • önmegszólító vers (E/2.), belső vita
 • létösszegzés, az eddigi útjait összegzi
 • motívuma: bűn, büntetés
 • lényege: az életben nincsen már vállalható szerep, egy kivételével, ez a halál (8.vsz), a szerelem alternatíva lehet, de ehhez elveit kéne elvetni, a remény már csak öncsalatás (9.vsz)
 • a lírai én bűne: saját életét elhibázta, nem tudta kiteljesíteni személyiségét, saját szerepére nem talált rá
 • szerkezet: 1-2. vsz. a vers alapgondolata -> a férfi halált vállaló magatartása, fő motívumai
  3-4. vsz: felszólítások , -néhány alapvető emberi intelmek sora, társadalmi magatartásnak, szerepnek a tiltása
  5-8.vsz. az egyén által átélt emlékek sora, a kipróbált szerepek sorát sorolja fel, amelyben nem találta meg önmagát, utolsó szerep: a halál
  9.vsz: esetleges alternatíva: szerelem -de a hit, bizalom kétséges ("hinnél",bízna" felt. mód)
 • forma: tömörség, zártság, rövid sorokKaróval jöttél...

Önmegszólító vers. Ellenségesen viselkedik a világgal: "Karóval jöttél, ne virággal", a karó a támadás jelképe, a virág a szereteté. Nagy tervekkel indult , de nem sikerült neki.
A 3. vsz-ban költői kérdésekkel önmagát hibáztatja, erőn felül akart teljesíteni.
A gyermeki motívumok ismét megjelennek: "tejfoggal kőbe", "kitakartad", "sebedet mindig elvakartad". Az 5. vsz.-ban az anyagi szegénység megjelenése pl. 2se késed nincs , se kenyered".
A Hét Torony a bezártság szimbóluma, de ezt ellensúlyozza a puha párna motívuma, a szeretet, halál eljövetele.

Talán eltünök hirtelen...

Témája: saját egyéni tragikus sorsa.
Időszembesítő verstípus.
Tételmondat: "Talán eltünök hirtelen," - saját létének megszűnése
3-4. vsz indokolja az eltűnését, a múltról beszél, az ő hibája volt, hogy nem élt a lehetőségekkel
Képi szinten is levezeti az élet múlását pl. bimbós gyermek-testemet, zöld vadont, száraz ágak.
5. vsz. a következmény, elbúcsúzik, összegzi létét, mélabús hangnem jellemzi.
A jelenbéli nyomasztó állapotát múltbéli bűnéből következteti ami meghatározza a jövőjét is.
A múlt aktívan szerepel a versben, míg a jelen passzív , a jövő pedig megszűnik.
Ime, hát megleltem hazámat...

Ennek a világnak nincs szüksége az új világ után áhítozó költőre, a költő hazája a sírhelye lesz, de már halálát is hasztalannak érzi. A reményt már csak az itt maradóknak tartogatja.
"Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem. "- nem csak az ő hibája, hanem a környezeté is , hogy nem illeszkedett be és, hogy haszontalannak érzi magát.
A mű a személyes válságba és értelmezésbe ismét nagy erővel vonja be az objektív társadalmi körülményeket. Nem önmaga hibázta el életét, mert bár "Így éltem s voltam én hiába", mégis "mióta éltem, forgószélben / próbáltam állni helyemen".
A vasgyűrű és az aranykarika közt éles ellentét áll, a vasgyűrű ő maga.
Stílusa fegyelmezett, kijelentő mondatokból áll.
2012. március 14., szerda

Franz Kafka (1883-1924)

1883 július 3. Osztrák-Magyar Monarchia cseh tartományának fővárosában, a cseh többségű Prágában született, mint német anyanyelvű zsidó.
Mivel író lett konfliktusba került apjával, aki szegény sorból küzdötte fel magát jómódú divatáru kereskedővé, nyomasztó hatással volt rá.
1901-1906 prágai német egyetemen jogot tanult, azután hivatalnok lett.
Felice Bauer egy berlini zsidó lány, kétszer jegyezte el, de felbontották a jegyességet, mert Kafka alkalmatlan volt a házasságra.
1917. gégetuberkolózist állapítanak meg nála.
Milena Jesenka művelt cseh írónő, levelezésben álltak és Dora Dímanttal is.
1924-ben Bécs melletti szanatóriumban halt meg.

1912. Szemlélődés - első kis kötete
1913. Az ítélet, A fűtő -> Amerika c. regényének volt első fejezete
1915. Az átváltozás
1919. A fegyencgyarmaton
1920. Egy falusi orvos
1924. Az éhező művész
A legtöbb műve befejezetlen.
Max Brod kiadta halála után: 1925 A per, 1926. A kastély, 1927 Amerika

Korának alapélményét szólaltatta meg: elidegenedés, magány érzet.
Átváltozás

Műfaj: novella, elbeszélés
Téma: Gregor Samsa egy nap arra ébred, hogy bogár lett

Már a novella elején megtörténik az átváltozás, abszurd /lehetetlen ez az eset. Az átváltozás következményeit vizsgálja a családra és a főszereplőre nézve.


Szerkezet

Expedíció: átváltozva ismerjük meg Gregort
Bonyodalom: problémát okoz, hogy hogy fog ezután dolgozni és mit fog szólni a családja
Kibontakozás: Gregor és a családja, kapcsolat alakulás
Tetőpont: a húga kimondja, hogy jobb lenne ha nem is élne, meg kell szabadulni tőle
Megoldás: Gregor halála


Az átváltozás: az egyetlen csodás dolog az életben, utazó ügynök, aki sokat van úton, nem jár el sehova, ő tartja el a családot, állandó olvasmánya a menetrend, a falát képeslapokból kivágott kép díszíti, állandó kellékei: ébresztőóra, táska, kabát.

Élet az átváltozás után: Gregor embernek érzi magát, emberi módon gondolkodik, de bogár léte fizikailag korlátozza, mérete nem egyértelmű hol nagy hol kicsi. Elcsodálkozik ő maga is az átváltozáson, majd a legnagyobb gondja, hogy hogyan megy dolgozni, a főnöke leszídja majd, hogyan fog kapcsolatot teremteni a családjával.

Család: legelfogadóbb a húga, mert ápolja, eteti, takarít utána anya nem akar tudomást venni róla, sokkolja az átalakulás, almával dobálja meg -elrohad benne -> lelki sérülés, nem tekinti gyermekének ezt a bogarat. Egy idő után minden családtag eltávolodik tőle, átrendezik a szobáját, megszabadítják emlékeitől, később kiürítik a szobát, majd lomtárnak használják, Gregor már magát is lomnak érzi.
A család minden tagja elkezd dolgozni. Fontos jelenet mikor a hegedűszóra elhagyja a szobáját, még mindig vannak benne emberi érzések. Észreveszi, hogy a családjának nincs rá szüksége, ezért nem eszi,, meghal, a család megkönnyebbülten veszi ezt tudomásul.

Nézőpont: a mű elején Gregor mesél, később a család

Értelmezése: kilép az eddigi életéből, vágyott egy új életre, monoton volt eddigi élete, tudat alatt tiltakozott az ellen , az előző élete tükörként állt szemben a bogárral, a belső torzulása kivetült a külsejére is, monoton élete így is monoton maradt, idegennek érzi magát a világban, megpróbál ebből kilépni, de ez sem jobb, általános érzés ez a korban , el akar menekülni ebből a világból


Műveinek további jellemzői:
 • parabolisztikus vonás (tanító jellegű példázat)
 • abszurd helyzet (lehetetlen)
 • az elidegenedés problémája
 • kerüli a közvetlen megnyilatkozást, mindent a főhős szemszögéből látunk

Stílusa:
 • metaforikus nyelv- átvitt értelme van a szövegnek, mögé kell látni
 • művei többértelműek, több jelentésűek
 • irónia
 • hűvös tárgyilagosság
 • groteszk (tragikomikum)


2012. március 7., szerda

17. A II. Világháború legfontosabb katonai és politikai eseményei


A háború kirobbanása
1939. szeptember 1. Lengyel.o. lerohanása

ürügy: Gdansk (Danzig) szabad város visszakövetelése és kapcsolat kiépítése a korridoron keresztül K-Porosz.o-gal (autópályák, utakat akartak építeni) hadüzenet nélkül támad

szept.3. Fr.o. és Anglia hadüzenetet küld a németeknek, de nem támad (furcsa ülőháború)
szept. 17. a szovjetek is megtámadják Lengyel.o-t
szept. 27. elesik Varsó, Lengyel.o. felosztása
(M.o. semleges, Teleki nem engedi Kassát)

1939. nov. Szovjetunió megtámadja Finn.o. -t -> területcserét ajánl, de a finnek nem fogadják el
1940. márc. Finn.o. békére kényszerül

- a balti államoknak a kormányát a Szovjetunió lemondatja -> 1940. nyár "csatlakoznak" a Szovjetunióhoz


Németek Ny-i támadása

1940. ápr. Dánia és Norvégia lerohanása ->bábkormány =QUISLING
május Benelux államok elfoglalása
május 12. Maginot-vonal (350 km ) németek megkerülve átkelnek az Ardenneken és a francia, brit, belga szövetséges csapatok hátába kerülnek

- Dunkerque-nél sikerül Angliába kimenekíteni 340 ezer katonát, 40 ezer a csatatéren marad

1940. június Párizst elfoglalják a németek, a Fr. kormány délre menekül
június 22. megkötik a fegyverszünetet Compiedne-i erdőben

- É-Franciaország megszállás alatt, délen VICHY székhellyel , vezetője: Petain marsall (bábállam)
Fr.o. kapitulál -> Anglia egyedül maradAz angliai csata

miniszterelnök : W. Churchill
célja: a németekkel való leszámolás

- az angliai légitámadás előkészületet volt a tervezett angliai partraszálláshoz
célja: megsemmisíteni az angol légierőt, megbénítsa az importot, megtörje az angol népet

Az 1 hónapos (aug.-szept.) angliai csata után Hitler elhalasztja a partraszállást és elrendeli a szovjetek elleni támadás előkészületeit.Olaszország párhuzamos háborúja

1940. szept. Egyiptomot támadja (angol ellentámadás bontakozik ki)
1940. okt. Görög.o. , vereséget szenvednek az olaszok
1941. feb. Rommel (Afrikakorps) "sivatagi róka" visszakergeti az angolokat egészen Egyiptomig
1941. márc. Hitler hozzálát a görögországi hadjárat előkészítéséhez, hogy biztosítsa a Balkánt a Szovjetunióval szemben
- a legtöbb balkáni ország (Románia, Szlovákia, Bulgária és M.o.) csatlakozik az ún. HÁROM HATALMI EGYEZMÉNY-hez ,amit NÉMET-JAPÁN-OLASZ kötött 1940. szeptemberében
- Jugoszláviában megbuktatják a német barát kormányt, így Hitler elhatározza Jugoszlávia lerohanását

1941. ápr. Jugoszlávia és Görög.o. lerohanása
máj. Kréta
1941. jún. 22. Hitler megtámadja a SzovjetuniótA Szovjetunió megtámadása

-váratlanul érte Sztálint

terv: villámháború Barbarossa-terv

Három irányból támad: É -> Leningrád, Baltikum térsége
Középső -> Moszkva
Dél -> Fekete-tenger partvidéke, Donyec-vidék, Kaukázus, Kijev

Leningrád 900 napos ostroma (1941-44) Ladoga-tó befagy és ekkor tudnak a városba élelmet szállítani a tavon keresztül.
Moszkva: 1941. dec. elején szovjet ellentámadás bontakozik ki a német szárazföldi hadsereg most szenvedte el első vereségét


A támadás diplomáciai következményei

1941. júl. Anglia-Szovjetunió: kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt (hadianyag, élelmiszer)
aug. ATLANTI CHARTA : Churchill- Roosevelt, később a szovjetek is csatlakoznak , a háború utáni rendezés terve, a béke alapelveit rögzíti
dec. Anglia- USA megegyezik, hogy minden lényeges hadfelszerelési cikk szállításában az elsőbbséget Európát illeti meg
1942. jan. 1. Egyesült Nemzetek kiáltványa, amelyet ANGLIA-USA-SZOVJETUNIÓ-KÍNA + 22 ország írta alá


Az USA hadba lépése

1939. nov. CASH & CARRY /fizess és vidd , első lépés a semlegesség feladása felé a törvény lehetővé tette, hogy az USA fegyvereket adjon el azon országoknak, akik kp-val fizetnek és el tudják szállítani a megvásárolt harci eszközöket

1941. Kölcsönbérleti törvény: az elnök jogot kap arra, hogy bármilyen fegyvert vagy hadianyagot kölcsönözzön azon országoknak, amelyeknek a védelmét az USA szempontjából fontosnak tartja
USA: tengely ellenes politikát folytat (Német, Olasz)

1941. dec. 7. Japán bombázza a PEARL HARBOR-t (Hawai)
előzmények: Japán vezető szerepre törekszik a Csendes-óceán térségében, ami sérti az USA érdekeit, a támadás közvetlen oka lehetett, hogy az USA megakadályozta az olaj szállítását (embargo)
- először Japán siker, aztán 1942. nyár fordulat Midway-szigeteknél USA győz "béka ugrás" módszerével szigetről szigetre szerezte vissza a területeket


É-AFRIKAI HADSZÍNTÉR

célja: Közel-K megszerzése (német) és megvédése (angol)

1942. novemberében Montgomerry EL-Alameinnél áttöri a német frontot, Tuniszig hátrálnak a németek
- angol és amerikai csapatok EISENHOWER amerikai tábornok vezetésével partra szállnak Marokkóban és Algériában "Fáklya hadművelet"

1943. május Tuniszban szállnak partra angol és amerikai csapatok -> az egész hadszíntér szövetségesek befolyása alá kerül és megnyílik az út Szicília feléKeleti hadszíntér

1942. aug. sztálingrádi csata
oka: a déli irányú támadást akarták biztosítani Sztálingrád felől, valamint ipari város, közlekedési csomópont
-novemberig elérik a Volgát, de ekkor nagy ellentámadás bontakozik ki, körbezárják az ellenséges haderőt
1943. feb. német megadás

(Sztálingrád védelmét Csujkov irányította)

1943. júl. Kurksz nem tudták áttörni az orosz frontot, év végére szabad lett Kijev is, Zsukov marsallA szicíliai partraszállás

1943. júl. végén a király lemondatja és letartóztatja Mussolinit, új kormányfőt nevez ki
szept. Róma felé indulnak, de elakad a támadás 1944. nyarán Róma szabadul fel (csiga offenzíva)
- a németek szeptember 10. É-Olaszországot megszállják, Mussolinit kiszabadítják és a Saló-i Köztársaság élére állítják
-a Szovjetunió közben sürgeti a 2. front megnyitását, Fr.o.-ra gondol, Churchill a Balkánra, el akarta kerülni K-Eu. szovjet befolyás alá kerülését


1943. teheráni konferencia: Churchill-Roosevelt - Sztálin, döntenek a 2. front megnyitásáról
A szovjetek megígérik, hogy Német.o. leverése után csatlakoznak a Japán elleni háborúhoz...


1944. nyár Leningrád ostroma után megindul NY és D felé, Közép-K-Európa felé visszafoglalja: Ukrajnát, Balti államok, Visztula vonaláig Lengyel.o.-t
1944. július Varsó alá ér
1944. nyár lengyel honi hadsereg felkelést robbant ki saját maguk felszabadítására, de a nácik leverik és lerombolják Varsót

1945. jan. a németek feladják Varsót
1944. Olasz front
jún. 4. Rómába bevonulnak a szövetséges csapatok
jún.6. 2. front megnyitása, a normandiai partraszállás (D-day, Overlord- hűbérúr hadművelet, EISENHOWER irányítja, Montgomerry, Patton-amerikai)
-> sikeres, gyors előrenyomulást hozott
-> aug. végén Párizsba vonulnak be , felszabadul Fr.o., Fe Goulle lesz a köztársasági elnök
-> a németek számára nagy csalódás , Hitler eltávolításán gondolkodnak (merénylet)Balkán "felszabadítás"
 • Románia augusztus, Bulgária szeptember -> szovjet csapatok bevonulása
 • Jugoszlávia felszabadításán a Vörös Hadsereg mellett a félmilliós partizánhadsereg is részt vett TITO vezetésével
 • Görög.o. az angolok szabadították fel

Csendes-óceáni térség: az USA a győztes fél, egyik legnagyobb tengeri csata a Fülöp-szigetek birtoklásáért zajlott


1945. feb. jaltai konferencia:
 • a háború utáni tervek összehangolása
 • az ENSZ alapelveit lefektetik
 • megállapodnak Lengyel.o. K-i határaiban ún. Curson-vona
 • demokrácia

Háború vége, Német.o. összeomlása
 • 1945 elején támadás indul a Ny-i fronton (szövetségesek indítják) átlépik a Rajnát, majd áprilisban elérik az Elbát
 • a szovjet és az amerikai csapatok április végén az Elbánál találkoznak
 • áprilisban É-Olaszországot is elfoglalják (a szövetségesek), a menekülni akaró Mussolinit elfogják és kivégzik április 28-án
 • a szovjetek januárban K-Porosz.o. elfoglalják és Danzig szabad várost
 • áprilisban Bécset
 • 1945. május: a német hadsereg kapitulál
 • május 2. Berlint elfoglalják a szovjetek
 • május 8. a németek feltétel nélkül megadják magukat

1945. nyara a podzdami konferencia (Németország): Atlee- Truman- Sztálon- > Német.o. ügyét tárgyalják
A világháború vége- Japán kapitulációja

1945. aug. 6. Hirosima
aug. 9. Nagaszaki atombomba támadás

előzménye: Japán elutasítja a július végi fegyverletételt, a Szovjetunió is hadat üzen Japánnak -> aug. 9. elfoglalja Mandzsúriát, szeptember 2. Japán aláírja a feltétel nélküli kapitulációt

2012. március 2., péntek

A nyelv földrajzi és társadalmi tagolódása

1. Nemzeti nyelv: egy történelmileg kialakult tartós emberi közösség közös nyelve. (a nyelv egységes, közös, normatív-szabályokhoz igazodó)

Írott változata: irodalmi nyelv /legegységesebb, legigényesebb változat/
Beszélt: köznyelv
-> regionális köznyelv: a köznyelv helyi, területi változata (nyelvjárási színezet pl. Szeged ő-zés, Debrecen -ketős hangzó)
-> szleng: alacsonyabb rendű köznyelv, korábban a fiatalok nyelvhasználatára volt jellemző, ma minden korosztálynál megfigyelhető, média (rossz- ciki, lepra, túró, vacak, tré, béka feneke alatt van)


2. A nyelv vízszintes tagolódása: a nyelvjárás
 • nyugati
 • dunántúli
 • déli
 • palóc
 • tiszai
 • ÉK-i /ebből lesz az egységes nyelv/
 • mezőségi
 • székely

Különböznek:
 • hangzókészletükben
 • kis mértékben nyelvtani rendszerükben
 • szókincs


3. Függőleges tagolódása: társadalmi (csoport nyelvek)
 • szaknyelv: egy szakma sajátos szókincse
 • hobby nyelvek: horgászat, szabadidős tevékenységek sajátos nyelvezete
 • életkori nyelvváltozat/ rétegnyelvek:
  -gyermeknyelv: tyúk-pipi, autó-tütü
  -diáknyelv: karó, töri, suli, doga, tz
  -ifjúsági nyelv
  -katonai nyelv: kopasz, fókázik- felmos
  -tolvajnyelv/ARGO: eredetileg az alvilág nyelve, célja volt, hogy titkos legyen: spurizik, cucc, bezsong, mackó-széf, kakaó-gáz, drótoz, szipuzik

2012. március 1., csütörtök

Európa a '30-as években a II. Világháború előtt

Anglia és Fr.o.
 • belpolitikai válság
 • gyarmataik lázongása
 • hatalmi szerepük megrendül, de még nagyhatalmak
céljuk: elkerülni a háborút, csak 1939-ben tesznek lépéseket , de akkor már késő


USA: izolacionizmus, elzárkózott Európától


Japán, Olasz.o., Német.o.
 • erősödő nagyhatalmak
 • erősödő gazdasággal
 • növekvő területi igényekkel

Olasz.o.: Afrikában akar hódítani és a Balkánon (Abesszínia /Etiópia)
Japán: Korea, Kína, Indokína

Egymásra találás:

1936. Berlin-Róma tengely
1936. antikomintern paktum /szovjetek ellen/ Német- Japán
1937. Olasz.o. is csatlakozik a paktumhoz


A spanyol polgárháború 1936-39 "a II. Világháború főpróbája"

A kommunista népfront kormányra Franco tábornok rátör, jobboldali diktatúrával meg akarja dönteni, támogatják a németek és az olaszok, a kormányt pedig a Szovjetunió. Itt próbálták ki a németek a legújabb fegyvereiket.


Német terjeszkedés

1933. kilép a Népszövetségből, külpolitikai célja: a versaillesi béke (1919) revíziója
1935. népszavazással elfoglalja a Saar-vidéket, általános hadkötelezettség bevezetése
1936. Berlin-Róma tengely, antikomintern paktum, bevonul a Rajna-vidékre
1938. március 12-13. ANSCHLUSS
1938. szeptember 29-30. müncheni konferencia, döntés: Szudéta-vidék Német.o.-hoz való csatolása
1939. március 15. Hitler bevonul Prágába, Cseh-Morva Protektorátus néven Csehországot a Birodalomhoz csatolja, Szlovákia "független" ország lesz
1939. aug. 23. Molotov- Ribbentrop egyezmény (Szovjet-Német ) meg nem támadási

célja: Német.o. elkerülje a két frontos háborút, az oroszok nem bíztak a Ny-i hatalmakban és a németek segítségével területeket reméltek

titkos záradék: felosztják Lengyelországot, döntés a balkáni államokról, Besszarábia a szovjeteké leszLengyelország: 3-szor osztották fel a nagyhatalmak, a XIX.században óvta a megszerzett függetlenségét -> PILSUIDSKI MARSALL megteremtője , határai elismertetése a szomszédos országokkal
Németországot és K-Porosz.o.-t viszont elválasztja az ún. korridor (folyosó) ill. a határok mentén sok német él -> összetűzés NémetországgalAnglia és Fr.o. : 1939. márciusától határozottabb politikát folytat, biztosítják Lengyel.o. függetlenségét, sérthetetlenségét, tárgyalásokat kezdenek a szovjetekkelA háború kirobbanása 1939. szeptember 1. Lengyel.o. lerohanása

ürügy: Gdansk (Danzig) szabad város visszakövetelése és kapcsolat kiépítése a korridoron keresztül K-Porosz.o-gal (autópályák, utakat akartak építeni) hadüzenet nélkül támad

szept.3. Fr.o. és Anglia hadüzenetet küld a németeknek, de nem támad (furcsa ülőháború)
szept. 17. a szovjetek is megtámadják Lengyel.o-t