2010. december 3., péntek

Mondattan

Mondat: a beszéd legkisebb egysége, olyan minimális közlemény, amely a közlésfolyamatot egy közlésmozzanattal (pl.: felhívás, közlés, tájékoztatás, kifejezés) építi tovább.

Formai szempontból a lezártság jellemzi és a hanglejtés egysége.

Mivel minden mondat csak szövegben illetve beszédhelyzetben tölti be a funkcióját, a szöveg láncszemnyi egységének is nevezzük.

Beszédünkben a mondatokat először a nyelvi jelekből a nyelvtani szabályokkal megszerkesztjük, majd a szövegbe beszerkesztjük.


Csoportosítása

 1. szerkezet szerint

 2. modalitás szerint (kijelentő, kérdő, felszólító, óhajtó, felkiáltó)

 3. logikai minőség szerint


   1. Szerkezet szerint

   Tagolt mondatok: teljes

   hiányos: pl.: Jó estét! Vacsora a hűtőben!

  Preditatív szerkezet, nincs Alany Állítmány, csak nyelvtani formájukban hiányosak, értelmük, jelentésüket a szöveg teszi teljessé.

  Tagolatlan (szervetlen): Ne!. Ó, jé, ejnye, fúj. Hé, tisztelt hallgatóink

A mondat modalitása

  Modalitás

A mondat modalitása a beszélőnek a mondanivalójához való viszonyát jelenti. 5 -féle mondatot különböztetünk meg.Kijelentő mondat:

 • semleges, célja a közlés, jele : .

 • az állítmánya kijelentő módban állKérdő:

 • információ szerzés, jele: ?

 • eldöntendő: Igen/Nem a válasz

 • kiegészítendő: kérdő névmás

Miért nem szóltál nekem? Kijelentő mód

Küldjek orvosért? Felszólító

Megkérdezhetném öntől az utat? feltételesFelkiáltó:

 • érzelmet, állapotot, indulatot fejez ki (Ó eltörtem a lábam.)

 • jele: !

 • Jellegzetes intonációja nincs, viszont nagyobb hangerő jellemzi

 • indulatszavakat használ

 • kijelentő módú az állítmány  Felszólító:

  • felhívó jellege van, a beszélő akaratát fejezi ki, másokra hatni, cselekedtetni akarja a másikat

  • indulatszó, módosítószó   Óhajtó mondat:

   • jele:!

   • Vágyakat, kívánságokat közöl

   • közvetlen cselekvésre nem buzdít

   • állítmánya feltételes módú


    A MONDATOK LOGIKAI MINŐSÉGE

    állító: Szeretem a tavaszt. Van e még időnk? Döntsd el végre! Nem vele találkoztam tegnap.

    Tagadó: Nem találkoztam vele tegnap. Nem szeretem a havat. Ne habozz annyit!


Alany és Állítmány

Állítmány fajtái

-igei állítmány:

 • utal a cselekvés idejére, módjára, az alany személyére és számára

 • utal a cselekvés irányultságára, határozottságára

-névszói:

 • főnév

 • melléknév

 • számnév

 • igenév

-névszói-igei állítmány:

 • névszó+létige (marad, múlik)

Az alany alapesetben álló főnév/ névmás/ melléknév/ számnév/ melléknévi igenév

 • sose lehet viszonyragja

 • kérdése: kit, mit, ki, mi, + az állítmány

  Alany fajtái:

  • általános névmás

  • határozott/ határozatlan alany

  • rejtett alany

  • főnévi-igenév

  • mutató névmás

  • kérdő névmás

  Az alany elmaradásának eredetei:

  Terítve van. Tapadásos alany

  Villámlik.

  Havazik.

  Hajnalodik. Alanytalan mondatok (időjárásra vonatkozik általában)

  Alany és az állítmány egyeztetése

  1. Alany-Állítmány alaki egyeztetése

  Az Állítmány az Alany számához és személyéhez igazodik.

  Én ismerem a titkát. E/1 számban és személyben egyezik, mert Egyes szám első személy az Én, az ismerem pedig rá vonatkozik

  Hűvösek az esték. Többesszám mind a kettő, tehát többesszámában egyezik meg. A „k” a többesszám jele is.

  A lányok ügyesebbek voltak. T/3 a lányok, mert hát ők többen vannak, az ügyesebbek az többesszám szintén és a voltak az is T/3.

  2.Értelmi egyeztetése

  Ha az alany formailag többesszámú, de egy fogalmat jelöl, akkor állítmány, egyesszámban jelöljük.


  Megjelent a Vasárnapi hírek.

  Az Amerikai Egyesült Államok csatlakozott a javaslathoz.

  3.Az állítmány egyeztetése több alannyal

  a) ha több Egyesszámú Alany van pl.: Só, liszt, cukor is volt otthon.

  Ha tárgyról van szó, akkor Egyesszámú az állítmány, de ha személyről van szó, akkor Többesszámú is lehet.

  pl.: Anya és apa megitták a teát. T. szám

  Anya és apa megitta a teát. E. szám

  b) Ha különböző számú alanyok kerülnek egymás mellé, akkor az Alany mellé a többesszámú alany kerül, az Állítmány többesszámú lesz.

  Pl.: Megérkeztek a színészek, a rendező és az operatőr.

   c) Az alanyok különböző személyűek, akkor az állítmány többesszámba kerül és a legkisebb nyelvtani személyhez hasonul, igazodik.

   pl.: Te és Zsolt velem jöttök. T/2