2011. április 4., hétfő

Magyarország a Habsburg birodalomban

1. Szatmári béke (1711) után
 • viszonylagos önállóságot kapunk, alkotmányos királysághoz hasonlít
 • rendi országgyűlés, élén a nádor áll
 • két kamarás: felső- és alsó- tábla

Magyarországot különböző kormányszékekkel kormányozzák:
 • kancellária (diplomáciai, gazdasági ügyek)
 • kamara (pénz)
 • helytartótanács
Pénz és hadügyekben a Habsburgok irányítottak, a bécsi titkos államtanács döntött.
Erdélyt külön kormányozták.
király: III. Károly német-római császár (1711-1740)


2.Pragmatica Sanctió / törvényes szabályozás/

Törvény a Habsburgok nő ági örökösödéséről (1713).
1722-23 -> magyar o.gy.-n cikkejezi be
-> feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul az örökös tartományokban és M.o.-n a dinasztiának következő tagja uralkodjon


3. Mária Terézia (1740-1780)

 • osztrák örökösödési háború (1740-1748) /spanyol, porosz, francia <-> Habsburg trón/
 • Szilézia kivételével megtartja a területeket (7 éves háborúban sem sikerül)
 • 35 ezer főnyi sereggel segítettek a magyar rendek, cserébe adómentességet kaptak
4. Reformjai

 • Ipar, kereskedelem- kettős vámrendelet 1754 (Külső vámhatáron magas vámok voltak, így a magyar mezőgazdaság a fölös terményeit a cseh és osztrák piacon adták el. A határon túlról ne érkezzen iparcikk, amely konkurenciát jelentene az osztrák és a cseh iparnak.)
 • belső vámhatár, a birodalom pillanatnyi érdekei szerint változnak
->M.o-n az ipart és a kereskedelmet hazánkban nem támogatta
-> ipari felvevőpiacnak tekintette hazánkat
-> mezőgazdasági termékek szállítójaként

 • a jobbágy és a földesúri viszony rendezése 1767 URBARIUM (Úrbéri pátens) "Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk."
-Az ország nagy részén a földesurak csökkentették a jobbágytelkeket, növelték a majorságot és a robotot, hogy minél több árut vihessenek a piacra.
-Több helyen a parasztok éheznek, lázadoznak, a földesúri terhek mellett a megyei és az állami adókat fizetnie kellett (házadó, porcióadó). /A beszállásolt katonákat etetnie kellett, a továbbmeneteléről is gondoskodnia kellett./

A jobbágy kötelezettségei: -9-ed
- 1 arany forint évente /pénztartozás, egész jobbágy telek esetén/
- megszabja a robotot /heti 1 nap igás vagy 2 napi kézi robot/

Urbárium: rögzíti a jobbágytelek nagyságát, megszabja az úrbéri kötelezettségeket

Jelentősége: törvényes helyzetet teremt a jobbágy és a földesúr között


5. Oktatásügy szabályozása

1777 Ratio Educationis
-tanítóképzőket hoz létre
-gimnáziumokat


6. Egészségügy
 • orvosi kar
 • járásonként 2 bába kötelező
 • megyénként 1 orvos
 • csökken a halandóság
 • visszaszorul a kuruzslás
Megtiltja a kínvallatásokat.