2012. január 19., csütörtök

A trianoni béke

1. A történelmi Magyarország felbomlásaRomániához: Erdély, Pertium, Bánat K-i része
Csehszlovákiához: Felvidék, Kárpátalja
Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz: Bácska, Bánat Ny-i része, Muraköz, Baranyai háromszög, Horvátország, Szlavónia

Ausztriához: Burgenland


2. Aláírása: 1920. JÚNIUS 4. VERSAILLES

A békedelegáció vezetője: gr. APPONYI ALBERT
tagjai: gr. BETHLEN ISTVÁN, gr. TELEKI PÁL ("vörös térkép")


Érveik:
 • az etnikai alapú határhúzás szinte lehetetlen
 • károsnak tartják M.o. gazdasági egységének megszüntetését
 • hivatkoztak M.o. történelmi érdemeire

3. A béke hatásai, következményei

a) etnikai és társadalmi hatások
 • a nemzetiségiek aránya jelentősen lecsökkent M.o.-n (10%), M.o.-n csak a szórtan élő, kb. félmilliós német és 100 ezres szlovák kisebbség maradt
 • 3,2 millió magyart csatoltak el -> az új államban kisebbségi sorba kerültek
 • az elcsatolt területekről menekültek érkeztek, komoly munkaerőfelesleg jelentkezett bizonyos értelmiségi pályákon
 • a dualizmuskori társadalmi modernizáció elakadt
 • átalakult a lakosság foglalkozásszserkezeti képe

b) gazdasági következmények
 • mg: az erdők, legelők zömét elcsatolták (-> hiány fában és állai termékekben), a szántók nagy része azonban itt maradt (-> a lakosság igényéhez képest gabonafelesleg, a malomipar kapacitásához kevés)
 • ipar: -nyersanyagokat és piacokat veszítünk,a legfontosabb bányák (só, érc, nemesfém) Romániához és Csehszlovákiához kerültek -> importra szorulunk
  -az ipari termelés értékének 56 %-a maradt itt
  -egyes Bp-en koncentrálódó iparágak túlméretezetté váltak (pl. malomipar, vasúti gépgyártás)
 • kereskedelem: az új államok M.o.-gal szemben magas vámokat szabtak ki

-megszűnik a korábbi gazdasági egység (az alföldi területek korábban olcsó élelmiszert adtak, a hegyvidék fát, szenet stb. a sík vidéknek)

-infrastruktúra: a Bp. központú sugaras szerkezetű vasútvonalakat a peremterületeken keresztező vonalakat elbocsátották -> így a csonka ország peremterületein a vasúti közlekedés nehezebbé vált

-nem maradt tengerpartunk -> megszűnt a tengerhajózás
-a folyók forrásvidékét elcsatolták -> megnehezedett az árvízvédelem


c) településföldrajz

-megnő a népsűrűség (az alacsony népsűrűségű peremterületeket csatolták el)
-a nagyvárosokat elcsatolták, Bp. súlya felértékelődött


d) politikai hatás
 • a magyar politika fő célkitűzése a 2 vh között a béke revíziója (felülvizsgálata) lett
 • kiszolgáltatott kisállammá váltunk
 • Sopron kivételével sehol nem tartottak népszavazást, vagyis az önrendelkezés elvét nem alkalmazták (tudatosan!)
 • az utódállamok a magyar kisebbségen elnyomó politikát folytattak