2012. január 11., szerda

15. A világháborút lezáró békék (Párizs környéki békék)

1. Korábbi békepróbálkozások

 • 1917. OMM kísérlete az antant felé
 • 1918. WILSON amerikai elnök békejavaslata (14 pont)
lényege: annexió nélküli (bekebelezés), igazságos, a népek önrendelkezésén alapuló béke, Nemzetek Szövetségének létrehozása


2. A békekonferencia megnyitása: 1919. január 18; Párizs
cél :
 • győztesek hatalmi érdekeinek megvalósítása
 • a bolsevizmus terjedésének megakadályozása
 • a széteső birodalmak helyén (OMM, Török.o.) létrejövő államok helyzetének rendezése
a "döntnökök" : CLEMANCEAU (Fr.o.), LLOYD GEORGE (Anglia), ORLANDO (Olasz.o.)


3. A békék jellege: diktátum (a legyőzött félre rákényszerített megállapodás)

4. A béke feltételei
 • a háborús felelősség elvállalása
 • területi veszteségek
 • háborús jóvátétel fizetése
 • katonai kötelezettségek (pl. ált. hadkötelezettség eltörlése, hadi flotta átadása, lecsökkentett haderő)
A túlzott békefeltételek kiváltják majd a vesztesek revíziós (felülvizsgálat) vágyát.


5. A békekötések helye és időpontja (Párizs környéki kastélyok)

Német. o. -1919. jún. 28. VERSAILLES-I Palota TÜKÖRTERME
Ausztria -1919. szept. 10. SAINT-GERMAIN
Bulgária - 1919. nov.27. NEUILLY
Magyar.o. - 1920. jún. 4. a VERSAILLES-I NAGY-TRIANON nevű palota
Török.o. - 1920. aug. 10. SEVRES


6. Rendelkezések

Német.o.
 • területeinek 1/7-ét elvesztette (pl.Elzász-Lotharingia, Nyugat-Porosz.o.)
 • lakosságának 10%-át elvesztette
 • gyarmatait a Népszövetség felügyeli
 • a Rajna-vidékét demilitarizálták (megtiltották a térségben német fegyveres erők állomásozását)
 • a SAAR-vidék ügyében 15 év múlva népszavazás dönt
 • megtiltották az ANSCHLUSST (Ausztriával való egyesülés)
 • jóvátétel fizetése, fegyveres erők korlátozása

Ausztria
 • területi veszteségek (pl. cseh és morva területek, Szudéta-vidék, Szilézia, Bukovina)
 • megkapta Burgenlandot
 • ANSCHLUSS tilalma
 • jóvátétel fizetése

Magyarország
 • 282 ezer km2 terület ->93 ezer km2
 • 20,8 millió lakos -> 7,6 millió
A terület 2/3- át, a lakosság több mint 60%-át elcsatolták, 3,2 millió magyart szakítottak el az anyaországtól! Színtiszta és többségben magyar népességű területeket egyaránt csatoltak el.
 • a hadsereg létszámát 35 ezer főben maximálták
 • ált. hadkötelezettség megszüntetése
 • a jóvátétel mértékét nem szabták meg

7. Az "új" Európa
 • Finnország, Észt.o., Lett.o., Litvánia függetlenedik az oroszoktól
 • ismét független lesz Lengyelország
 • új állam: Csehszlovákia, Jugoszlávia (1929-ig Szerb-Horvát-Szlovén-Királyság)
 • Románia területe kétszeresére nő
 • Albánia megőrizte függetlenségét

8. Az Oszmán-Török Birodalom felbomlása

Arab területei francia és brit "védnökség" alá kerültek, európai részének nagy hányadát a görögök és az olaszok kapták volna meg -> KEMÁL PASA által vezetett mozgalom kirobbanása ->Görög.o. háborút indít ismét Török.o. ellen , de vereséget szenvednek -> 1923. Török Köztársaság kikiáltása

9. A békekonferencia döntéseinek garanciái
 • Nemzetek Szövetsége (Népszövetség), cél: a konfliktusok békés rendezése, stabilitás, az új békerendszer megtartása
 • kisebbségvédelmi szerződések

10. Az USA visszavonul az európai ügyektől.
A korábbi korszak nagyhatalmi egyensúlya megszűnt. Kérdés, hogy Közép-Európa új államai elég erősek lesznek-e a németek hátában, ill. hogyan tudják megoldani a belső problémákat, és egymás közötti konfliktusokat. A bolsevik Szovjet-Orosz.o. elutasította a békerendszert. A győztes nagyhatalmak között érdekellentétek vannak. A vesztes országokat gazdasági válság is sújtja.