2012. augusztus 12., vasárnap

13. A szóalkotás lehetőségei: szóképzés, szóösszetétel és egyéb szóalkotási módok

- A nyelv változása legnyilvánvalóbb és legnagyobb mértékben a szókincsben mutatkozik meg. Az új szavak nagy része a szóalkotás különféle módjaival keletkezik, a már meglévő szavak, szóelemek felhasználásával hoz létre új szavakat.

- A szóképzés:

 • úgy jön létre a szó, hogy egy szótőhöz különféle képzők járulnak
 • megváltoztatja a jelentését
 • a szóalkotási mód eredménye a képzett szó
 • alapszó + képző = képzett szó + képző = továbbképzett szó
 • a képzett szó szófaja megegyezhet az alapszóéval, de el is térhet tőle
 • a képzett szó szófaja szerint beszélhetünk igeképzésről és névszóképzésről

- A szóösszetétel:

 • új jelentés kifejezésére a nyelvben már meglévő elemeket használunk fel: két szót- mint elő- és utótagot- kapcsolhatunk össze
 • előtag + utótag = összetett szó + még egy szó = többszörösen összetett szó
 • jelentése: eltér az összetevő tagok jelentésétől , vagy éppenséggel egészen távol esik tőlük, illetve több régi keletű szóban már elhomályosultnak érezzük az elő- és utótagot
 • szófaját az utótag határozza meg • Mellérendelő összetétel: tagjai egyenrangúak, azonos szófajúak, ellentétes vagy hasonló jelentésűek. Típusai: 
  • két önálló szó összekapcsolódása: jobbra-balra
  • szóismétlés, kettőzés: egy-egy , más-más 
  • ikerszók: csigabiga, limlom • Alárendelő összetétel: tagjai sokszor különböző szófajúak, az előtag az utótagnak valamilyen bővítménye. Mondatbeli összefüggés alapján, illetve mondatbeli előzmény nélkül is keletkezhetnek. Típusai: 
  • alanyos összetétel: molyrágta
  • tárgyas összetétel
  • határozós összetétel
  • jelzős összetétel
  • jelentéssűrítő
  • birtokos: ablaküvege • Mozaikszó -alkotás:
  • betűszók: a szavak kezdőbetűiből jönnek létre (MÁV)
  • szóösszevonás: a szavak egy-egy darabjából jönnek létre


 • Szórövidülés
 • Szóalakvegyülés
 • Szóelvonás: Malév
 • Ragszilárdulás