2012. január 18., szerda

A hettiták,Palesztina, Főnícia

1. Hettiták (Hatti országa)
 • Mikor vándoroltak le erre a területre?
  Kr.e. 2 . évezred
 • Milyen nyelvet beszéltek?
  indoeurópai
 • Mi jellemzi gazdaságát?
  öntözés nélküli földművelés, sok fémük, kincsük, vas -> fegyverek -> ellátták vasáruval a Közel-Keletet
 • Miért nem volt a király despota?
  Nem volt korlátlan a hatalma, gazdasági és társadalmi okai voltak.
 • Mikor élte a fénykorát? Miben látod erősségét?
  Kr.e. XIV. század, hadsereg, ló és a vas alkalmazása évszázadokig fölényt biztosított.

Palesztina


1. Földrajz
 • a Jordán folyó és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódó hegyes vidéket korábbi lakói Kánaánnak nevezték
-városállamok sorából állt (Ugarit, Büblosz, Szidon, Türosz)

2. Gazdaság
 • öntözés nélküli földművelés
 • legeltető állattartás
 • szőlő, olajfa, cédrus, füge, libanoni tölgy
 • hajóépítés
 • szövetek
 • üvegáru
 • fémeszközök


3. Története
 • Egyiptom hanyatlását követően (Kr.e. XII. század) vándoroltak be ide a zsidó (héber) törzsek (12 törzs).
 • Később összeállított szent könyv, az Ótestamentum, Palesztina történetének legfontosabb forrása. Ábrahám és Mózes története.
 • monoteizmus (egyistenhit)
 • Hogyan kerülnek ide a zsidók? (történet)
  Ábrahám Mezopotámiában, Ur városában élt családjával. Egy alkalommal elpusztította az ember által készített istenszobrokat, ezért el kellett hagynia szülőföldjét. Hárán városába települt át, de innen is továbbment az Úr parancsára a Kánaán felé. Idős korában született fia, Izsák. Az ő gyermeke volt Jákob, s az ő 12 fia már a 12 zsidó törzset jelképezi. Az éhínség elől Jákob fia Egyiptomba vándoroltak. A legkisebb testvér, József jóvoltából a zsidók békében éltek és sokasodtak Egyiptom földjén. De az egyiptomiak megirigyelték gyarapodásukat, és szembefordultak velük. A fáraó el akarta pusztítani őket. Elrendelték, hogy a zsidó fiúgyermekeket vessék a Nílusba. Az egyik fiúcskát, Mózest azonban kosárba tették, s így eresztették a vízre. Őt a fáraó lánya találta meg, felnevelte, s előkelő férfi lett belőle. Mikor vérei mellé állt, menekülnie kellett. A Sínai-félszigeten kóborolt. A zsidók istene, Jahve égő csipkebokor képében megjelent neki, s elküldte őt, hogy hozza ki népét Egyiptomból, s vezesse őket Kánaán földjére. Mózes teljesítette Jahve parancsát, s nagy nehézségek árán kivezette népét Egyiptomból. A sivatagban az Úr táplálta a zsidókat, s törvényt adott választott népének. Kemény harcok árán végül Mózes a Kánaán határáig vezette népét, de ő már nem léphetett az új haza földjére.

 • A hosszú harc összekovácsolta a hébereket, Saul központosította az államot Kr.e. a 11.században.
 • Az ország egyesítése Dávid királyhoz fűződik Kr.e. 10. században.
 • Salamon király erős államot örökölt és despotikussá tette az államot (istentől származtatta magát). Halála után az ország két részre szakadt: É-Izrael, D-Júdea
 • A zsidók romló életkörülményei és a vezetők Jahvétól való eltávolodása belső elégedetlenséghez vezetett.
 • Ekkor lépnek föl a próféták, akik megjósolják isten büntetését.

4. Külső Támadások
 • Kr.e. 8. században II. Sarukkín asszír uralkodó elfoglalta Izrael fővárosát (Kr.e. 722) , s az ország nagy részét Asszíriába hurcolta.
 • Újbabiloni Birodalom igázta le őket, Nabú-kudurri-uszur hadjáratban legyőzte Júdeát, feldúlta Jeruzsálemet (Kr.e. 587)
 • Az asszírok szokását követve a lakosság egy részét, főleg a vezető réteget Mezopotámiában (Kr.e. 586). A "babiloni fogságnak" az Óbabiloni Birodalom megdöntő perzsák vetettek véget, hazaengedve a zsidókat.
 • A harcok során a zsidó vallás monoteistává vált (egyistenhit): Jahvét nem csak egyetlen istennek tartják, hanem a világ-mindenség urának is.A kereskedők országa Fönícia
 • A tenger fuvarosainak nevezzük őket
 • Földrajza: a Földközi-tenger K-i medencéje és a Libanoni-hegység között terül el
 • Gazdasága: -öntözés nélküli földművelés
  -szőlő, füge, olajfa
  -hajóépítés (cédrusfából)
  - fémek (réz)
  - üvegáru
  - szövetek
 • A kereskedelem a legfontosabb az életükben.
 • városállamok: Ugarit, Büblosz, Szidón, Türosz
 • Társadalom: nem despotikus a királyi hatalom, mert a gazdag kereskedők (kalmárok) korlátozzák a hatalmat.
 • Kultúra: hangjelölő írás (22 vonalas jelekből áll)